Детерминанте ставова просветних радника према инклузивном образовању

Бојана Р. Mастило, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фочa, Република Српска, Босна и Херцеговина, имејл: bojanamastilo@yahoo.com
Ивана С. Зечевић, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фочa, Република Српска, Босна и Херцеговина
Иновације у настави, XXXII, 2019/1, стр. 89–104

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1901089M

 

Резиме: Упркос томе што се најчешће не баве суштинским питањима инклузије, мерења ставова су један од главних фокуса истраживања у овој области. Циљ овог истраживања је утврђивање ставова просветних радника према инклузивном образовању, као и могући утицај варијабли у вези са наставницима (пол, старост, радно искуство, обукa за рад у инклузивном окружењу и брачни статус) на ове ставове. Узорак чини двеста петнаест просветних радника из четири основне и двеју средњих школа. За испитивање ставова просветних радника кориштена је мултидимензионална скала ставова према инклузивном образовању (енг. The Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education Scale – MATIES) (Mahat, 2008). За приказивање просечних вредности кориштена је АС, а од статистичких тестова т-тест за независне и зависне узорке, једнофакторска анализа варијансе и Пирсонова корелација.
Резултати истраживања показују да наставници нагињу ка позитивним ставовима у свим трима димензијама скале. Наставници са мање од десет година радног искуства имају позитивније ставове од оних са више година радног искуства. Остале варијабле (пол, старост, обука и брачни статус) нису се показале као статистички значајне детерминанте ставова према инклузији.
Квалитет ставова просветних радника према инклузији не може се посматрати као индикатор валидности концепта инклузије, нити служити као потврда ефикасности инклузивних програма – за ово су неопходне систематски контролисане, лонгитудиналне, компаративне и експерименталне студије, по могућности више фокусиране на саме ученике и динамику наставног процеса.

Кључне речи: детерминанте, ставови, наставници, инклузивно образовање.

 

Summary: Despite the fact that usually it does not address the essential issues of inclusion, measuring the attitudes towards inclusion is one of the main foci of the research in this field. The aim of this research is to determine teachers’ attitudes towards inclusive education as well as the possible impact of teacher-related variables (gender, age, work experience, training for work in an inclusive environment and marital status) on these attitudes. The sample consists of 215 teachers from four primary and two secondary schools. The Multidimensional Attitudes Towards Inclusive Education Scale – MATIES (Mahat, 2008) was used to examine teachers’ attitudes. . The average values are demonstrated using the AS, while statistical tests included the t-test for independent and dependent samples, a singlefactor analysis of variance and Pearson’s correlation. The results of the research show that teachers mostly demonstrate positive attitudes in all three dimensions of the scale. Teachers with less than 10 years of work experience have more positive attitudes than those with more years of work experience. Other variables (gender, age, training, and marital status) did not appear to be statistically significant determinants of attitudes towards inclusion. The quality of teachers’ attitudes towards inclusion cannot be viewed as an indicator of the
validity of the concept of inclusion, nor do they serve as a confirmation of the effectiveness of inclusive programs – this requires systematically controlled, longitudinal, comparative and experimental studies, possibly more focused on the students themselves and the dynamics of the teaching process.

Keywords: determinants, attitudes, teachers, inclusive education.

 

Литература

 • Ahsan, M. T., Sharma, U. & Deppeler, J. M. (2012). Exploring Pre-Service Teachers’ Perceived Teaching-Efficacy, Attitudes and Concerns about Inclusive Education in Bangladesh. International Journal of Whole Schooling. 8 (2), 1–20.
 • Alahbabi, A. (2009). K-12 special and general education teachers’ attitudes towards the inclusionof students with special needs in general education classes in the United Arab Emirates (UAE). International Journal of Special Educations. 24 (2), 42–54.
 • Alghazo, E. M., Dodeen, H., Algaryouti, I. A. (2003). Attitudes of pre-service teachers towards persons with disabilities: predictions for the success of inclusion. College Student Journal. 37 (4), 515–22.
 • Alghazo, E. M. & Gaad, E. (2004). General Education Teachers in the United Arab Emirates and Their Acceptance of the Inclusion of Students with Disabilities. British Journal of Special Education. 31 (2), 94–99.
 • Arrah, R. & Swain, K. (2014). Teachers’ Perceptions of Students with Special Education Needs in Cameroon Secondary Schools. International Journal of Special Education. 29 (3), 101–110.
 • Avramidis, E., Bayliss, P. & Burden, R. (2000). Student teachersʼ attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education. 16 (3), 277–293.
 • Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teacher attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education. 17 (2), 129–147.
 • Avramidis, E. & Kalyva, E. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers’ attitudes towards inclusion. European Journal of Special Needs Education. 22 (4), 367–389.
 • Barnes, M. C. & Gaines, T. (2015). Teachers’Attitudes and Perceptions of Inclusion in Relation to Grade Level and Years of Experience. Electronic Journal for Inclusive Education. 3 (3), 1–20.
 • Batsiou, S., Bebetsos, E., Panteli, P. & Antoniou, P. (2008). Attitudes and Intention of Greek and Cypriot Primary Education Teachers Towards Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. International Journal of Inclusive Education. 12 (2), 201–219.
 • Beacham, N. & Rouse, M. (2012). Student teachers’ attitudes and beliefs about inclusion and inclusive practice. Journal of Research in Special Educational Needs. 12 (1), 3–11.
 • Ben-Yehuda, S. & Leyser, Y. (2010). Teacher Educational Beliefs and Sociometric Status of Special Educational Needs (SEN) Students in Inclusive Classrooms. International Journal of Inclusive Education. 14 (1), 17–34.
 • Bhatnagar, N. & Das, A. K. (2014). Regular school teachers’ concerns and perceived barriers to implement inclusive education in New Delhi, India. International Journal of Instruction. 7 (2), 89–102.
 • Borić, S., Tomić, R. (2012). Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluziji. Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu. 7 (16), 75–86.
 • Campbell, J., Gilmore, L. & Cuskelly, M. (2003). Changing Student Teachers’ Attitudes Towards Disability and Inclusion. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 28 (4), 369−379.
 • Cassady, J. (2011). Teachers’ Attitudes Toward the Inclusion of Students with Autism and Emotional Behavioral Disorder. Electronic Journal for Inclusive Education. 2 (7), 7–13.
 • Cook, B. G. (2001). A comparison of teachers’ attitudes toward their included students with mild and severe disabilities. Journal of Special Education. 34 (4), 203–213.
 • Cook, B. G., Cameron, D. L. & Tankersley, M. (2007). Inclusive teachers’ attitudinal ratings of their students with disabilities. Journal of Special Education. 40 (4), 230–238.
 • Das, A., Kuyuni, A. & Desai, I. (2013). Inclusive education in India: Are the teachers prepared? International Journal Of Special Education. 28 (1), 27–36.
 • Das, A. K., Gichuru, M. & Singh, A. (2013). Implementing inclusive education in Delhi, India: Regular school teachers’ preferences for professional development delivery modes. Professional Development in Education. 39 (5), 698–711.
 • De Boer, A., Pijl, S. J. & Minnaert, A. (2011). Regular primary school teachers’ attitudes towards inclusive education: a review of the literature. International Journal of Inclusive Education. 15 (3), 331–53.DeSimone, J. R. & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers’ beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice. 21 (2), 98–110.
 • Doulkeridou, A., Evaggelinou, C., Mouratidou, K., Koidou, E., Panagiotou, A. & Kudlacek, M. (2011). Attitudes of Greek Physical Education Teachers Towards Inclusion of Students with Disabilities in PhysicalEducation Classes. International Journal of Special Education. 26 (1), 1–11.
 • Đević, R. (2009). Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja. 41 (2), 367–382.
 • Elliott, S. (2008). The effect of teachers’ attitude toward inclusion on the practice and success levels of children with and without disabilities in physical education. International Journal of Special Education. 23 (3), 48–55.
 • Emam, M. M. & Mohamed, A. H. H. (2011). Preschool and Primary School Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education in Egypt: The Role of Experience and Selfefficacy. Procedia − Social and Behavioral Sciences. 29 (20), 976–985.
 • Fakolade, O. A., Adeniyi, S. O. & Tella, A. (2009). Attitude of Teachers Toward the Inclusion of Special Needs Children in General Education Classroom: The Case of Teachers in Some Selected schools in Nigeria. International Electronic Journal of Elementary Education. 1 (3), 155–169.
 • Forlin, C. (1995). Educators’ beliefs about inclusive practices in Western Australia. British Journal of Special Education. 22 (4), 179–85.
 • Forlin, C. (2004). Promoting inclusivity in Western Australian schools. International Journal of Inclusive Education. 8 (2), 185–202.
 • Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U. & Earle, C. (2009). Demographic differences in changing pre-service teachers’ attitudes, sentiments and concerns about inclusive education. International Journal of Inclusive Education. 13 (2), 195–209.
 • Freeman, S. F. N. & Alkin, M. (2000). Academic and Social Attainments of Children with Mental Retardation in General Education and Special Education Settings. Remedial and Special Education. 2 (1), 3–18.
 • Galović, D., Brojčin, B. & Glumbić, N. (2014). The Attitudes of Teachers Towards Inclusive Education in Vojvodina. International Journal of Inclusive Education. 18 (12), 1262–1282.
 • Gao, W. & Mager, G. (2011). Enhancing Preservice Teachers’ Sense of Efficacy and Attitudes Toward School Diversity Through Preparation: A Case of One U.S. Inclusive Teacher Education Program. International Journal of Special Education. 26 (2), 92–107.
 • Gilmore, L., Campbell, J. & Cuskelly, M. (2003). Developmental expectations, personality, stereotypes, and attitudes towards inclusive education: Community and teacher view of Down Syndrome. International Journal of Disability, Development and Education. 50 (1), 65–76.
 • Gyimah, E. K., Sugden, D. & Pearson, S. (2009). Inclusion of Children with Special Educational Needs in Mainstream Schools in Ghana: Influence of Teachers’ and Children’s Characteristics. International Journal of Inclusive Education. 13 (8), 787–804.
 • Heflin, L. J. & Bullock, L. M. (1999). Inclusion of Students with Emotional/Behavioural Disorders: A Survey of Teachers in General and Special Education. Preventing School Failure. 43 (3), 103–112. Hettiarachchi, S. & Das, A. K. (2014). Perceptions of ‘inclusion’ and perceived preparedness among school teachers in Sri Lanka. Teaching and Teacher Education. 43 (3), 143–153.
 • Horne, P. E. & Timmons, V. (2009). Making it work: Teachers’ perspectives on inclusion. International Journal of Inclusive Education. 13 (3), 273–286.
 • Hunt, B. & Hunt, C. S. (2000). Attitudes towards people with disabilities: A comparison of undergraduate rehabilitation and business majors. Rehabilitation Education. 14 (3), 269–83.
 • Jobe, D., Rust, J. O. & Brissie, J. (1996). Teacher attitudes toward inclusion of students with disabilities into regular classroom. Rehabilitation Education. 117 (1), 148–53.
 • Kalyva, E., Gojkovic, D. & Tsakiris, V. (2007). Serbian Teachers’ Attitudes Towards Inclusion. International Journal of Special Education. 22 (3), 31–36.
 • Karić, T., Mihić, V., Korda, M. (2014). Stavovi profesora razredne nastave o inkluzivnom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Primjenjena Psihologija. 7 (4), 531–548.
 • Kajsa, J., Danermark, B. & Gill, P. (2010). Swedish Primary-School Teachers’ Attitudes to Inclusion – The Case of PE and Pupils with Physical Disabilities. European Journal of Special Needs Educatio. 25 (1), 45–7
 • Koutrouba, K., Vamvakari, M. & Theodoropoulos, H. (2008). SEN Students’ Inclusion in Greece: Factors Influencing Greek Teachers’ Stance. European Journal of Special Needs Education. 23 (4), 413–421.
 • Krech, D. & Crutchfield, R. S. (1948). Theory and problems of social psychology. New York: MacGraw-Hill.
 • Kudek Mirošević, J., Jurčević-Lozančić, A. (2014). Stavovi odgojitelja i učitelja u redovitim predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 50 (2),17–29.
 • Kuyini, A. B. & Mangope, B. (2011). Student Teachers’ Attitudes and Concerns about Inclusive Education in Ghana and Botswana. International Journal of Whole Schooling. 7 (1), 20–37.
 • Leyser, Y. & Tappendorf, K. (2001). Are attitudes and practices regarding mainstreaming changing? A case of teachers in two rural school districts. Education. 121 (4), 751–6.
 • Lopes, J. A., Monteiro, I., Sil, V., Rutherford, R. B. & Quinn, M. M. (2004). Teachers’ perceptions about teaching problem students in regular classrooms. Education & Treatment of Children. 27 (4), 394–419.
 • Mahat, M. (2008). The development of a psychometrically-sound instrument to measure teachers’ multidimensional attitudes toward inclusive education. International Journal of Special Education. 23 (1), 82–92.
 • Marshall, J., Ralph, S. & Palmer, S. (2002). I Wasn’t Trained to Work with Them: Mainstream Teachers’ Attitudes to Children with Speech and Language Difficulties. International Journal of Inclusive Education. 6 (3), 199–215.
 • McFarlane, K. & Wolfson, L. M. (2013). Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: an application of the theory of planned behavior. Teaching and Teacher Education. 29 (2), 46–52.
 • Praisner, C. L. (2003). Attitudes of elementary school principals towards the inclusion of students with disabilities. Exceptional Children. 69 (2), 135–145.
 • Parasuram, K. (2006). Variables that affect teachers’ attitudes towards disability and inclusive education in Mumbai, India. Disability and Society. 21 (3), 231–42.
 • Polat, F. (2011). Inclusion in education: A step towards social justice. International Journal of Educational Development. 31 (1), 50–58.
 • Rajović, V., Jovanović, O. (2010). Profesionalno i privatno iskustvo sa osobama s posebnim potrebama i stavovi nastavnika redovnih škola prema inkluziji. Psihološka istraživanja. 13 (1), 91–106.
 • Rakap, S. & Kaczmarek, L. (2010). Teachers attitudes towards inclusion in Turkey. European Journal of Special needs Education. 25 (1), 59–75.
 • Romi, S. & Leyser, Y. (2006). Exploring Inclusion Preservice Training Needs: A Study of Variables Associated with Attitudes and Self-Efficacy Beliefs. European Journal of Special Needs Education. 21 (1), 85–105.
 • Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion: A research synthesis. Exceptional Children. 63 (1), 59–74.
 • Sharma, U. & Chow, E. (2008). The attitudes of Hong Kong primary school principals toward integrated education. Asia Pacific Education Review. 9 (3), 380–391.
 • Sharma, U., Forlin, C. & Loreman, T. (2008). Impact of training on pre-service teachers’ attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities. Disability & Society. 23 (7),773–785.
 • Smith, M. G. (2000). Secondary teachers’ perceptions toward inclusion of students with severe disabilities.National Association of Secondary School Principals (NASSP) Bulletin. 84 (613), 54–60.
 • Sprague, M. & Pennell, D. (2000). The Power of Partners: Preparing Preservice Teachers for Inclusion. Clearing House. 73 (3), 168–170.
 • Stoiber, K. C., Gettinger, M. & Goetz, D. (1998). Exploring Factors Influencing Parents’ and Early Childhood Practitioners Beliefs about Inclusion. Early Childhood Research Quarterly. 13 (1), 107–131.
 • Subotić, S. (2010). Struktura stavova o inkluziji i sindrom izgaranja na poslu kod prosvjetnih radnika u Republici Srpskoj: pilot studija. Primjenjena psihologija. 2 (3), 55–174.
 • Taylor, R. L., Smiley, L. R. & Ramasamy, R. (2003). Effects of educational background and experience on teacher views of inclusion. Educational Research Quarterly. 26 (3), 3–16.
 • Todorovic, J., Stojiljkovic, S., Ristanic, S. & Djigic, G. (2011). Attitudes Towards Inclusive Education and Dimensions of Teacher’s Personality. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 29 (20). 426–432.
 • Triandis, H. C. (1971). Attitude and attitude change. New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Tsakiridou, H., Polyzopoulou, K. (2014). Greek Teachers‘ Attitudes toward the Inclusion of Students with Special Educational Needs. American Journal of Educational research. 2 (4), 208–218.
 • Van Reusen, A. K., Shoho, A. R, Barker, K. S. (2000). High school teacher attitudes toward inclusion. The High School Journal. 84 (2), 7–17
 • Vaz, S., Wilson, N., Falkmer, M., Sim, A., Scott, M., Cordier, R. & Falkmer, T. (2015). Factors Associated with Primary School Teachers’ Attitudes Towards the Inclusion of Students with Disabilities. PLoS ONE. 10 (8), 1–12.
 • Vujačić, M. (2003). Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića: mogućnosti i efekti. Beograd: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogadu.
 • Vukajlović, B. (2004). Inkluzivno obrazovanje. Banja Luka: IP Grafid.
 • Woodcock S. (2013). Trainee teachers’ attitudes towards students with specific learning disabilities. Australian Journal of Teacher Education. 38 (8), 15–29.
 • Zion, E. & Jenvey, V. B. (2006). Temperament and Social Behaviour at Home and School among Typically Developing Children and Children with an Intellectually Disability. Journal of Intellectual Disability Research.50 (6), 445–456.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345