Investigating the Effects of Portfolio Assessment in English Language Courses for Banking and Finance at University Level

Sanela D. Šipragić Đokić, Belgrade Banking Academy – Faculty of Banking, Insurance and Finance, Union University, Belgrade, e-mail: sanela.sipragic@bba.edu.rs
Milena J. Tanasijević, Belgrade Metropolitan University, Belgrade
Иновације у настави, XXXII, 2019/2, стр. 122–134

| PDF | Extended summary PDF |
doi:10.5937/inovacije1902122S

 

Abstract: This paper investigates the role of portfolio assessment in LSP university courses. It also explores possibilities of integrating this type of (self-)assessment in the course development stage. Informed by needs analysis, portfolio assessment may serve as a proper tool for evaluation of language skills of LSP course participants, since it encourages task based learning as well as collaborative learning.
Portfolio is seen as a collection of students’ papers, assignments and tasks which illustrates students’ efforts, achievements and success in mastering Business English on core curriculum. It is a student-centred activity since it involves students in choosing and selecting materials, their self-reflection and self-assessment over time. It promotes the value of self-assessment, which has not been acknowledged in assessment practices in formal education yet. The second stage of portfolio assessment is provided by the lecturer.
This paper aims to provide reasons for introducing portfolio assessment as a bridge between students’ self-assessment and formal assessment done by the lecturer. Moreover, it outlines the portfolio framework and its development in terms of its application in courses designed for students of banking. The paper further presents the results of the research into the effects of portfolio assessment among students conducted at the Belgrade Banking Academy.

Key words: Business English, formal assessment, portfolio, self-assessment, university education.
Санела Д. Шипрагић Ђокић, Универзитет Унион, Београдска банкарска академија, Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд
Милена Ј. Танасијевић, Универзитет Метрополитан, Београд,

Истраживање ефеката примене портфолија у оцењивању на курсевима Енглеског језика за банкарство и финансије на универзитетском нивоу

У раду се испитује улога портфолија у оцењивању на курсевима енглеског језика за студенте банкарства и финансија. Начин оцењивања у високошколском образовању је сложен процес који се састоји од оцењивања за време наставе и завршног испита. Услед тога, начин оцењивања треба да се осмисли уз припрему курикулума. Заједнички европски оквир за језике дефинише језички портфолио као сложени инструмент за (само)оцењивање језичких компетенција у складу са нивоом знања језика по препорукама Савета Европе. Језички портфолио за потребе студената банкарства и финансија представља збирку студентских радова и задатака, који, заједно, илуструју напоре студената, њихова постигнућа и успех у савладавању Пословног енглеског језика као обавезног предмета на основним студијама. Израда портфолија представља активност која у своје средиште поставља студенте, јер они самостално врше одабир материјала који ће представити у портфолију, дају сопствени осврт на урађене задатке и врше самооцењивање урађених задатака. У том контексту, портфолио промовише вредност методе самооцењивања, која још није у потпуности призната и прихваћена у формалном образовању. Осим што се студенти самооцењују, портфолио оцењује и наставник. Оцењујући задатке приложене у портфолију, наставник мери постигнућа и способности студената, не само у формативном смислу, изражавајући бројчану оцену, него и у облику детаљног коментара који студентима даје свеобухватнију процену њихове језичке способности. За потребе овог истраживања урађена је ситуациона анализа потреба након које смо дефинисали циљеве и исходе курсева Пословног енглеског језика и Енглеског језика за банкарство и финансије. Будући да је портфолио документ који показује комуникативне компетенције на страном језику, што је један од циљева курса, спровели смо истраживање које је за циљ имало анализу учинка овог поступка оцењивања. Испитивали смо да ли рад студената на припреми портфолија доноси боље резултате на завршном испиту кроз учинак две групе студената, експерименталне (студенти који су припремали портфолио) и контролне (студенти који га нису припремали). Обе групе су се састојале од осамдесет седам студената (по двадесет седам студената прве, друге и треће године ). Путем т-теста утврдили смо да постоји значајна разлика у корист експерименталне групе, што значи да су студенти који су учествовали у изради портфолија постизали боље резултате на завршном испиту. У раду се такође анализирају предности и недостаци овог типа оцењивања. Предности оцењивања портфолија су јачање аутономије у учењу језика и мотивације студената, као и развој когнитивних, метакогнитивних и прагматичких језичких компетенције. Језички портфолио обједињује сва три принципа аутономије студента, кроз оснаживање, промишљање и адекватно коришћење језика циља, јер студенти могу да промишљају о ономе што су урадили на страном језику, имају одговорност да задатке ураде и предају на време, преузимају контролу над садржајем докумената, а, поврх свега, подиже се њихова језичка компетенција јер они размишљају и пишу на језику циља. Оцењивање портфолија изискује време и посвећеност, како студената, тако и наставника. Такође, студенти некад не прихватају промене традиционалног модела оцењивања, не стижу да испоштују рокове, а понекад постоји могућност и плаги рања. Уочене недостатке треба схватити као нове изазове и радити на њиховом превазилажењу. Курсеви језика струке за студенте банкарства и финансија омогућавају студентима од тридесет пет до четрдесет сати самосталног рада који представља припрему за тестове и испите. Даља истраживања могу да буду усмерена на примену е-портфолија, као и на изради прецизних рубрика за оцењивање, што би овај вид оцењивања учинило још транспарентнијим.

Кључне речи: пословни енглески језик, (само)оцењивање, портфолио, универзитетско образовање.

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345