Школска клима као фактор образовне ефeктивности школа – секундарна анализа података из TIMSS 2015 студије

Миља Б. Вујачић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија, имејл: mvujacic@ipi.ac.rs
Рајка С. Ђевић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Смиљана M. Јошић, Институт за педагошка истраживања, Београд, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 15–28

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002015V

 

Резиме: Школска клима, као важан фактор школске ефективности, обухвата различите аспекте рада школе и има снажан утицај на целокупан процес учења и постигнуће ученика. Намера нам је била да секундарном анализом података из циклуса истраживања TIMSS 2015 утврдимо да ли је и како школска клима повезана са постигнућем ученика, демографским карактеристикама школе, образовањем директора и дужином ангажовања на тој функцији, школским ресурсима и понашањем ученика и наставника. Репрезентативни узорак обухвата 160 директора, 192 учитеља, 3911 родитеља и 3999 ученика четвртих разреда основних школа у Србији. Налази указују на то да на целокупном узорку није утврђена повезаност школске климе и постигнућа ученика из математике и природних наука. Издвајајући школе у две групе према критеријуму екстремних величина скорова школске климе, утврђено је да је постигнуће ученика из ова два предмета веће у школама у којима је клима изразито повољна, у поређењу са школама у којима је клима изразито неповољна. Школска клима је повезана са демографским варијаблама, те је повољнија у школама које се налазе у мањим местима, са мањим бројем становника и мањим бројем ученика, у којима је доступност компјутера већа и у којима су у мањој мери заступљени непримерени облици понашања ученика и наставника. Кључне педагошке импликације нашег истраживања односе се на неговање оних пракси у школама које доприносе стварању позитивне школске климе као што су превенција и решавање дисциплинских проблема, смањивање броја уписаних ученика и омогућавање приступа информационим технологијама наставницима. Указано је на ограничења истраживања и дате су препоруке за даља проучавања у овој области.
Кључне речи: школска клима, TIMSS 2015, постигнуће ученика, контекстуалне варијабле, секундарна анализа података.

Summary: 
School climate, as an important factor of school effectiveness, comprises different aspects of school work and strongly impacts the entire learning process, as well as student achievement. Our intention was to determine, using secondary data analysis from the research cycle of TIMSS 2015, whether and how school climate correlates with student achievement, demographic characteristics of schools, principals’ education and the length of their engagement in this capacity, school resources, and students’ and teachers’ behaviour. The representative sample comprised 160 school principals, 192 primary school teachers, 3911 parents, and 3999 fourth-graders from primary schools in Serbia. According to the research findings, no correlation was identified between school climate and student achievement in mathematics and science subjects. By categorising the schools in two groups according to the criterion of extreme values of the scores of school climate, it was determined that student achievement in these two subjects was higher in the schools with an exceptionally favourable school climate, compared to the schools with an extremely unfavourable school climate. School climate correlates with demographic variables, and it is more favourable in schools located in smaller towns, with fewer inhabitants and fewer students, where students have a better access to computers and where there are fewer examples of students’ and teachers’ inappropriate behaviour. The key pedagogical implications of our research refer to fostering school practices that contribute to creating a positive school climate, such as prevention and resolving discipline-related issues, decreased school enrolment, and providing easier access to information technologies for teachers. The authors of the paper elaborate on the limitations of this research and offer recommendations for further research in this area.
Кeywords: school climate, TIMSS 2015, student achievement, contextual variables, secondary data analysis.

Литература:  

 • Black, G. L. (2010). Correlational analysis of servant leadership and school climate. Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice, 13 (4), 437−466.
 • Bocchi, B., Dozza, L., Chianese, G. & Cavrini, G. (2014). School climate: comparison between parents’ and teachers’ perception. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 116, 4643–4649.
 • Burke, A. M. (1987). Making a big school smaller: the school-within-a-school arrangement for middle level schools. Orting, WA: Orting Middle School.
 • Casella, R. (2003). Zero tolerance policy in schools: Rationale, consequences, and alternatives. The Teachers College Record, 105 (5), 872−892.
 • Claes, E., Hooghe, M. & Reeskens, T. (2009). Truancy as contextual and school-related problem: A comparative multilevel analysis of country and school characteristics on civic knowledge among 14-year olds. Educational Studies, 35 (2), 123–142.
 • Cohen, J. (2001). Social and emotional education: Core principles and practices. In: Cohen, Ј. (Ed.). Caring classrooms/intelligent schools: The social emotional education of young children (3–29). New York: Teachers College Press.
 • Cohen, J. (2006). Social, emotional, ethical, and academic education: Creating a climate for learning, participation in democracy, and well-being. Harvard Educational Review, 76 (2), 201–237.
 • Cohen, J., Fege, A. & Pickeral, T. (2009). Measuring and improving school climate: A strategy that recognizes, honors and promotes social, emotional and civic learning The foundation for love, work and engaged citizenry. Teachers College Record. Retrieved May 15, 2019. from www: http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentId=15698.
 • Cohen, J., Mccabe, E. M., Michelli, N. M. & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. Teacher College Record, 111 (1), 180−213.
 • Collie, R. J., Shapka, J. D. & Perry, N. E. (2012). School climate and social–emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology, 104 (4), 1189−1204.
 • Cotton, K. (1996). School Size, School Climate and Student Performance. Portland: Northwest Regional Educational Laboratory.
 • Creemers, B. P. M. & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: a contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. London and New York: Routledge.
 • Đurišić-Bojanović, M., Maksić, S. (2011). Upravljanje školom, školska klima i postignuće učenika. U: Gašić-Pavišić, S., Stanković, D. (ur.). TIMSS 2007 u Srbiji (273−290). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Freiberg, H. (2005). School climate:Measuring, improving and sustaining healthy learning environment. London: Routledge.
 • Gašić-Pavišić, S. (2011). TIMSS 2007 u Srbiji: objašnjenje postignuća učenika i preporuke za poboljšanje nastave i učenja. U: Gašić Pavišić, S., Stanković, D. (ur.). TIMSS 2007 u Srbiji: rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 8. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (307−334). Beograd: Institut za
  pedagoška istraživanja.
 • Gendron, B. P., Williams, K. R. & Guerra, N. G. (2011). An analysis of bullying among students within schools: Estimating the effects of individual normative beliefs, self-esteem, and social climate. Journal of School Violence, 10 (2), 150–164.
 • Goodenow, C. & Grady, Κ. E. (1993). The relationship of school belonging and friends’ values to academic motivation among urban adolescent students. Journal Experimental Education, 62 (1), 60−71.
 • Grayson, J. L. & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. Teaching and Teacher Education, 24 (5), 1349−1363.
 • Gregory, A., Cornell, D., Fan, X., Sheras, P., Shih, T. & Huang, F. (2010). Authoritative school discipline: High school practices associated with lower student bullying and victimization. Journal of Educational Psychology, 102 (2), 483–496.
 • Hepburn, A. & Brown, S. D. (2001). Teacher stress and the management of accountability. Human Relations, 54 (6), 691–715.
 • Hoge, D. R., Smit, E. K. & Hanson, S. L. (1990). School experiences predicting changes in self-esteem of sixthand seventh-grade students. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 117–127.
 • Hoy, W. K. & Hannum, J. W. (1997). Middle school climate: An empirical assessment of organizational health and student achievement. Educational Administration Quarterly, 33 (3), 290–311.
 • Hoy, W. K, Hannum, J. & Tschannen- Moran, M. (1998). Organizational Climate and Student Achievement: A Parsimonious and Longitudinal View. Journal of School Leadership, 8 (4), 336–359.
 • Hurtado, S. (1994). Graduate school racial climates and academic self-concept among minority graduate students in the 1970s. American Journal of Education, 102 (3), 330−351.
 • Jakšić, I., Marušić-Jablanović, M. i Gutvajn, N. (2017). Činioci postignuća učenika iz Srbije u oblasti matematike. U: Marušić-Jablanović, M., Gutvajn N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji (67−94). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Joksimović, S., Bogunović, B. (2005). Nastavnici o kontekstu nastave i postignuće učenika. U: Antonijević, R., Janjetović, D. (prir.). TIMSS 2003 u Srbiji (270–291). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Koth, C., Bradshaw, C. & Leaf, P. (2008). A multilevel study of predictors of student perceptions of school climate: The effect of classroom-level factors. Journal of Educational Psychology, 100 (1), 96–104.
 • Krnjajić, S. (2007). Pogled u razred. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Loukas, A. & Murphy, J. L. (2007). Middle school student perceptions of school climate: Examining protective functions on subsequent adjustment problems. Journal of School Psychology, 45 (3), 293−309.
 • Lubiner, A. (2015). The association between school climate and school discipline policies and practices in rhode island public schools (doctorial dissertation). Kingston: University of Rhode Island.
 • Maksić, S., Đurišić-Bojanović, M. (2005). Direktori o kontekstu nastave i postignuće učenika. U: Antonijević, R., Janjetović, D. (prir.). TIMSS 2003 u Srbiji (249−269). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (2017). Sažetak glavnih nalaza – Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka TIMSS 2015. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Marušić Jablanović, M. (2017). Metodološki okvir istraživanja. U: Marušić-Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (ur.). TIMSS 2015 u Srbiji (13−25). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Meyer-Adams, N. & Conner, B. T. (2008). School Violence: Bullying Behaviors and the Psychosocial School Environment in Middle Schools. Children & schools, 30 (4), 211–221.
 • Mitrović, M. (2015). Sela u Srbiji: promene strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: Republički zavod za statistiku.
 • Mullis, I. V. S. & Martin, M. (2013). TIMSS 2015 assessment frameworks. Chestnut Hill, USA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • National School Climate Council (2007). The School Climate Challenge: Narrowing the gap between school climate research and school climate policy, practice guidelines and teacher education policy. Retrieved May 27, 2019. from www: http://www.schoolclimate.org/climate/policy.php.
 • Noltemeyer, A. L. & Mcloughlin, C. S. (2010). Changes in exclusionary disciplinerates and disciplinary disproportionality over time. International Journal of Special Education, 25 (1), 59−70.
 • Pas, E. T., Brashaw, C. P. & Hershfeldt, P. A. (2012). Teacher- and school-level predictors of teacher efficacy and burnout: Identifying potential areas for support. Journal of School Psychology, 50 (1), 129–145.
 • Rajčević, P. (2014). Specifičnosti nastavnog rada učitelja u kombinovanom odeljenju. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 8, 41−55.
 • Rumberger, R. (1987). High school dropouts: A review of issues and evidence. Review of Education Research, 57 (2), 101–121.
 • Simonson, M. (2005). Distance education: Eight steps for transforming an organization. Quarterly Review of Distance Education, 6 (2), VII−IX.
 • Špijunović, K. (2003). Racionalizacija rada u kombinovanom odeljenju. Užice: Učiteljski fakultet Užice.
 • Tanasijević, S. (2017). Ferdinand Tenis – Zajednica i društvo. Retrived October 20, 2019. from www: http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/4223-ferdinand-tenis-zajednica-i dru%C5%A1tvo.html.
 • Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S. & Higgins-D-Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83 (3), 357–385.
 • Tönnies, F. (2001). Community and civil society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vujačić, M., Stanišić, J. (2007). Kreiranje pozitivne klime u školi. Pedagogija, LXII (3), 424−432.
 • Vujačić, M., Đević, R. (2011). Fizički uslovi rada u školama. U: Gašić Pavišić, S., Stanković, D. (ur.). TIMSS 2007 u Srbiji: rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 8. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (257−272). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Vujačić, M., Lazarević, E. i Đević, R. (2015). Inkluzivno obrazovanje: od zakonske regulative do praktične realizacije. Teme, XXXIX (1), 231−247.
 • Walberg, H. J. (1994). Losing Local Control. Educational Researcher, 23 (5), 19−26.
 • Wasely, P. A., Fine, M. , Gladden, M., Holland, N. E., King, S. P., Mosak, E. & Powell, L. C. (2000). Small schools: Great strides a study of new small schools in Chicago. New York, NY: The Bank Street College of Education.
 • Welsh, W. N. (2003). Individual and institutional predictors of school disorder. Youth Violence and Juvenile Justice, 1 (4), 346–368.
 • Zukorlić, M. S., Popović, D. R. (2017). Povezanost školske klime i autonomije učenika. Inovacije u nastavi, XXX (4), 99–108.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345