Категоризација и анализа студентских грешака на испитним часовима српског језика

Марина С. Јањић, Александар М. Новаковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за српски језик, Република Србија, имејл: marina.janjic@filfak.ni.ac.rs
Александар М. Новаковић, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за српски језик, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/2, стр. 112–127

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije2002112J

 

Резиме: Предмет овога рада јесте указивање на најчешће студентске грешке приликом држања испитних часова у оквиру реализације предмета Стручна методичка пракса наставе српског језика на Филозофском факултету у Нишу. Анализом евиденционог материјала са опсервираних испитних часова студената Србистике Филозофског факултета у Нишу током четири академске године (од 2015/16. до 2018/19), аутори проналазе и анализирају карактеристичне грешке, класификујући их у шест категорија: грешке у методичком вођењу часа, непоштовање наставних принципа, неизграђена структура часа, невешта примена облика и метода наставног рада, невешта примена наставних средстава (и техничких помагала) и неодмерено понашање и опхођење према ученицима.
Како до сада не постоји рад о овој проблематици, ово истраживање може бити драгоцен материјал који пружа инструкције студентима о чему би требало да воде рачуна приликом организације и полагања испитних или државних стручних часова за рад у школи. Добијени резултати указују на комплексност наставне теорије (развојне и педагошке психологије и дидактике), коју треба повезати са предметним дисциплинама (лингвистиком, науком о књижевности и са самом књижевном уметношћу) приликом методичког обликовања часова српског језика и књижевности.
Кључне речи: наставна теорија, методичка пракса, најчешће грешке, настава српског језика, рефлексивна пракса.

Summary: 
The subject of this paper is identifying the most common students‘ mistakes in teaching lessons of the Serbian Language which are a part of the exam for the academic course Professional Methodological Practice of Teaching Serbian Language at the Faculty of Philososphy in Niš. By analyzing the data obtained by observing the lessons taught by the students of the Serbian Language
at the Faculty of Philososphy in Niš during the four-year period (2015/16 to 2018/19), the authors found and analyzed typical errors, classifying them into six categories: errors in methodological lesson management, ignoring teaching principles, a lack of the required class structure, an incorrect application of teaching methods, incorrect application of teaching and technical aids, and an unbalanced behaviour towards students. As there has been no paper dealing with a similar topic so far, this research should be instructive for students, in terms of offering them guidelines for organizing and taking these exams and state teaching license exams. The obtained results are indicative of the complexity of teaching theory (developmental and pedagogical psychology and didactics) that should be linked to academic disciplines (linguistics, theory of literature, and the art of literature) in the process of methodological design of the lessons of Serbian language and Literature.
Keywords: methodological practice, successful class, Serbian Language, common mistakes, reflective practice.

Литература 

 • Abdullah, Y. M., Bakar, A. R. N. &, Mahbob, H. M. (2012). Student’s participation in classroom: What motivates them to speak up? Social and Behavioral Sciences Sciences, 51 (2012), 516–522.
 • Barati, L. (2015). The Impact of Eye-contact between Teacher and Student on L2 Learning. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2 (7), (2015), 222−227.
 • Cvetanović, Z., Kelemen, Lj. (2011). Metodičko modelovanje časa nastave gramatike i pravopisa. Inovacije u nastavi, 24 (1), 17–26.
 • Čutura, I., Maksimović, J. i Janjić, M. (2009). Test osnovne pismenosti u selekciji studenata − budućih učitelja. Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika, 8 (1), 337−348.
 • Ilić, P. (2006). Srpski jezik u teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj.
 • Janjić, M. (2015). Metodičke refleksije o savremenim aspektima nastave fonetike i fonologije srpskog jezika. Niš: Filozofski fakultet.
 • Janjić, M. (2017). Metodički horizonti – odabrana poglavlja metodike nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: NM libris.
 • Janjić, M., Maksimović, J., Đigić, G. i, Božić S. (2014). Praktikum za realizaciju profesionalne nastavne prakse sa studentskim portfoliom. Niš: Filozofski fakultet.
 • Janjić, M., Novaković, A. (2015). Nastavno dizajniranje časova srpskog jezika. Niš: Filozofski fakultet.
 • Milatović, V. (2007). Nastava srpskog jezika i književnosti u trećem razredu osnovne škole – priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Milatović, V. (2011). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učitelјski fakultet.
 • Milutinović, V. (2009). Faktori upotrebe IKT u obrazovanju: mentori i budući učitelji. Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika, 8 (1), 175−188.
 • Novaković, A. (2016). Hiperkorekcija u govoru učenika i studenata na području prizrensko-timočkog dijalekta. Književnost i jezik, 63 (3−4), 333−350.
 • Novaković, A. (2018). Refleksivni model metodičke prakse na Filozofskom fakultetu u Nišu. Metodički vidici, 8, 11−30.
 • Petrović, D. (2009). Tradicionalni i savremeni pogled na mentorstvo u sferi obrazovanja budućih nastavnika. Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika, 8 (1), 57−68.
 • PONRIU (2017). Pravilnik o načinu regulisanja izostanaka učenika. Beograd: OŠ ,,Zmaj Jova Jovanović“.
 • POSP (2016). Pravilnik o stručnoj praksi koju studenti Filozofskog fakulteta u Nišu obavljaju u obrazovnovaspitnim ustanovama. Niš: Filozofski fakultet.
 • Požar, H. (2016). Kompetencije nastavnika u savremenom školstvu. Sinteze, 10, 23−34.
 • Radulović, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet.
 • Schön, D. (1987). Education the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco, Oxford: Jossey-Bass.
 • Tadić, A. (2014). Savremeni modeli i strategije uspostavljanja i održavanja razredne discipline (doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom doc. dr Biljane Bodroški Spariosu). Beograd: Filozofski fakultet.
 • Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008). Heuristička nastava. Vranje: Učiteljski fakultet.
 • ZOSOV (2017). Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 88.
 • Župljanin, M. (2013). ,,Nastavnik kao uzor u vaspitanju učenika“. Univerzitetska misao, 12 (2), 162−174.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345