Карактеристике наставника као чиниоци квалитета школског спорта у Републици Србији

Марија Н. Грбовић, Универзитет „Унион ‒ Никола Тесла“, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, Република Србија, имејл: grbovicmarija@hotmail.com
Срђан Р. Марковић, Универзитет Сингидунум, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Београд, Република Србија
Драгана С. Богавац, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Република Србија
Иновације у настави, XXXIII, 2020/4, стр. 79–90

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2004079G

 

Резиме: У оквиру система школског спорта недовољна пажња у литератури се посвећује онима који тај процес воде и носе – наставницима физичког васпитања. Стога је дефинисан циљ рада – да се испитају утицаји карактеристика наставника на квалитет школског спорта у Републици Србији, као и важност и задовољство наставника различитим организационим и управљачким средствима као агенсима интринзичке мотивације и њихове повезаности са квалитетом рада у школском спорту. За потребе истраживања конструисан је упитник, из ког су издвојене варијабле општих карактеристика наставника, варијабле квалитета школског спорта, као и дванаест варијабли којима је процењивано задовољство појединим аспектима мотивације за квалитетан рад и залагање у школском спорту. Уочено је да у 80% случајева учешће ученика у спортским такмичењима не прелази 25%, док је код наставника уочен принцип „сви или нико“ (25% или 100%). Са друге стране, уочене су значајне корелације већине испитиваних варијабли квалитета са аспектима мотивације, пре свих са факторима рада у тиму, аутономије у послу и афирмације школе. Такође, компаративним анализама установљен је утицај година старости и искуства у раду наставника на учешће у спортским програмима. На основу свега наведеног може се закључити да средства мотивације наставника, као и њихово искуство у раду могу бити основа за одржавање позитивних трендова у квалитету школског спорта у Србији.
Кључне речи: физичко васпитање, школски спорт, наставник, мотивација, квалитет.

Summary:  Within the system of school sports, insufficient attention in the literature is paid to those who lead and carry out this process – physical education teachers. The aim of this paper is to examine the effects of teacher characteristics on the quality of school sports in the Republic of Serbia, as well as the importance and satisfaction of teachers with various organizational and management tools as agents of intrinsic motivation and their connection with the quality of school sports. For the purposes of the research, a questionnaire was constructed from which the variables of the general characteristics of teachers and the variables of the school sports quality were selected, as well as 12 variables which evaluated their satisfaction with certain aspects of motivation for the good quality work and commitment in school sports. It was observed that in 80% of cases the participation of students in sports competitions does not exceed 25%, while the principle of „all or no one“ (25% or 100%) was observed among teachers. On the other hand, significant correlations were identified between the majority of the examined quality variables and the aspects of motivation, above all with the factors of teamwork, work autonomy, and school affirmation. In addition, our comparative analyses determined the influence of teachers’ age and work experience on participation in sports programs. Based on all the above said, it can be concluded that the means of motivation of teachers, as well as their work experience, can be the basis for maintaining positive trends in the quality of school sports in Serbia.
Keywords: physical education, school sports, teacher, motivation, quality.

Литература: 

 • Andrews, J. C. (1999) From school sport to sporting excellence: respecting the rights of minors. Facta Universitatis. Series: Physical Education, 1 (6), 59–69
 • Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. Journal of School Health, 76 (8), 397–401
 • Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26. DOI: 10.1146/annurev.psych.52.1.1
 • Biddle, S. J. H., Gorely, T. & Stensel, D. (2004). Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences, 22, 679–701.
 • Bruner, J. (1984). Proces obrazovanja. U: Kovač-Cerović, T. (ur.). Psihologija u nastavi (33–79). Beograd: SDPS.
 • Čabarkapa, M., Korica, V. & Rodjenkov, S. (2011). Personal traits and a sense of job-related stress in a military aviation crew. Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, 68 (2), 143–9.
 • Čizmić, S. (2006). Ljudski faktor ‒ osnovi inženjerske psihologije. Beograd: Institut za psihologiju.
 • Dobrodolac, M., Čubranić-Dobrodolac, M., Marković, D. & Blagojević, M. (2010). Employees’ emotional wellbeing – the step to successful implementation of total quality management; case study of Serbian post. African Journal of Business Management, 4 (9), 1745–1752.
 • Đorđić, V. (2017). Školski sport – izazovi i šanse. Učenje i nastava, 3 (4), 707–720.
 • Europska komisija / EACEA / Eurydice (2013). Fizičko vaspitanje i sport u evropskim školama. Izveštaj Eurydice. Luksemburg: Odsek za izdavaštvo Evropske unije.
 • Ferry, M. (2016). Teachers in school sports: between the fields of education and sport? Sport, Education and Society, 21 (6), 907–923. DOI: 10.1080/13573322.2014.969228
 • Gallargo Guerrero, A. M., Conde Pascual, E., Martinez Lopez, A. J. & Tascon, M. G. (2018). Organizational factors and their influence on participation in the school-age sports program from the teachers’ perspective. Journal of Physical Education and Sport, 18 (3), 1265–1270. DOI: 10.7752/jpes.2018.s3188
 • Ilić, R., Popović J., Marković V., Nemec V. & Milošević, M. (2019). Work-related stress among primary healthcareworkers. Vojnosanitetski pregled, OnLine-First (00), 20–20. DOI: 10.2298/VSP181228020I
 • International School Sport Federation Statute (2000). ISF, Portimao, Portugal.
 • Kebin, V., Banićević, D., Čaprić, G., Džida, B. i Pantić, J. (2008). Istraživanje stanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Srbiji u vezi sa školskim sportom – Izveštaj. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanjai vaspitanja.
 • Marshall, J. & Hardman, K. (2000). The State and Status of Physical Education in Schools in International Context. European Physical Education Review, 6 (3), 203–229.
 • Milošević, M., Čolović, M. (2019). Razvojna i pedagoška psihologija sa primenom u sportu i fizčkom vaspitanju. Beograd: Univerzitet Singidunum.
 • Orlić, R. (2005). Kadrovski menadžment. Beograd: Zoran Damnjanović i sinovi.
 • Pelletier, L. & Vallerand, R. (1997). Uverenja edukatora i unutrašnja motivacija edukanata. Psihologija u svetu, 2 (2), 106–119.
 • Radojević, J., Milanović, I., Petrović, Z., Višnjić, D., Mitić, D., Kukolj, M., Vukašinović, V., Mitrović, D. i Kebin, V. (2002). Revitalizacija školskog sporta u Beogradu (elaborat projekta). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
 • Ranđelović, N., Savić, Z. (2016). Uloga i značaj školskog sporta u procesu vaspitanja mladih. TEME: Časopis za društvene nauke, 40 (4), 1291–1305.
 • Ranđelović, O. (2008). Motivisanost nastavnika za samoobrazovanje i profesionalni razvoj. Pedagoška stvarnost, 54, (1–2), 36–48.
 • Savić, Z. (2013). Osnove školskog sporta. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
 • Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine (2015). Službeni glasnik, br. 1.
 • Strategija razvoja školskog sporta u Republici Srbiji 2014–2018. godine (2016). Beograd: Savez za školski sport Srbije.
 • Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.

Copyright © 2020 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345