Превенција антисоцијалног понашања ученика из перспективе наставника

Зорица С. Шаљић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија, имејл: zorica.saljic@f.bg.ac.rs
Емина Џ. Хебиб, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXIV, 2021/2, стр. 57–71

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2102057S

 

Резиме: Превенција антисоцијалног понашања ученика данас представља значајан сегмент рада школе. Наставници, као носиоци свих школских активности, имају веома значајну улогу у превентивном деловању школе. Њихова мишљење и ставови о начинима и могућностима превенције антисоцијалног понашања деце и младих у школи рефлектују се на њихово учешће у планирању и реализацији, као и на исходе школских превентивних мера и активности. Полазећи од важности улоге наставника, определили смо се за истраживање које је имало за циљ сагледавање перспективе наставника о остваривању превенције антисоцијалног понашања ученика у школској пракси, односно о значају различитих превентивних мера и активности, тешкоћама на које се наилази у њиховој реализацији и могућностима унапређивања превентивног деловања школе. У истраживању су учествовала 162 наставника из 28 београдских основних школа. Добијени резултати указују да наставници као превентивне активности које су најзаступљеније у школској пракси наводе истицање правила понашања у школским просторијама, упознавање ученика и родитеља са правилима понашања, њиховим правима и обавезама, предавања о штетности психоактивних супстанци и насиљу. Као активности које могу дати највећи допринос превенцији проблема у понашању ученика наставници издвајају тематске радионице. Као највећу тешкоћу у остваривању превентивног деловања школе издвајају незаинтересованост родитеља, док у заједничком деловању кључних субјеката школског рада виде једну од значајнијих претпоставки остваривања превентивне функције школе. Добијени резултати истраживања указују на то да би у школској пракси требало више радити на реализовању различитих превентивних активности којима би се пружали различити нивои и врсте подршке ученицима и у које би били укључени сви актери школског рада.

Кључне речи: антисоцијална понашања ученика, превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи, превентивне мере и активности, мишљење и ставови наставника о превенцији антисоцијалног понашања ученика.

 

Summary:
Prevention of antisocial behavior of students today is a significant segment of school work. Teachers, as the bearers of all school activities, have a very important role in the preventive action of the school. Their opinions and attitudes about the ways and possibilities of prevention of antisocial behavior of children and adolescents in school are reflected in their participation in planning and implementation, as well as in the outcomes of the school preventive measures and activities. Starting from the importance of the role of teachers, we decided on a research that aimed to investigate theviews of teachers on the prevention of student’s antisocial behavior in school practice, more precisely, on the importance of various preventive measures and activities, the difficulties encountered in their implementation, and the opportunities for improving the preventive measures in schools. A total number of 162 teachers from 28 Belgrade primary schools participated in the research. The obtained results indicate that displaying the rules of conduct in school premises, acquainting students and parents with the rules of conduct, their rights and obligations, as well as organizing lectures on violence and the harmfulness of psychoactive substances, are the activities viewed by teachers as the most common preventive activities in school practice. Teachers also singled out thematic workshops as the activities that can give the greatest contribution to the prevention of the problematic student behavior. In contrast, they point out that the lack of parents’ interest is the greatest difficulty in achieving the preventive action of the school, whereas the joint action of the key actors in the school work is viewed as one of the most important preconditions for achieving the preventive function of the school. The obtained research results indicate that in school practice more work should be done on the implementation of various preventive activities that would provide different levels and types of support to students and which would include all actors of school work.

Keywords: antisocial behavior of students, prevention of antisocial behavior of children and youth in school, preventive measures and activities, opinions and attitudes of teachers on the prevention of antisocial behavior of students.

 

Литература

 • Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb: Školska knjiga.
 • Cabrera, F. J. P., Herrera, A. R. C., Rubalcava, S. J. A. & Martinez, K. I. M. (2017). Behavior Patterns of Antisocial Teenagers Interacting with Parents and Peers: A Longitudal Study. Frontiers in Psychology, 8, 757.
 • Dias, D. & Tereza Ventura, T. (2017). The role of teacher’s attitudes towards the aggressive behavior of pupils. International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE), 6 (1), 1068‒1076.
 • Gojković, V., Vukičević, L. (2011). Vršnjačko nasilje ‒ bullying kod učenika srednjih škola. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 30 (1‒2), 199‒218.
 • Hebib, E. (2009). Škola kao sistem. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 • Hebib, E., Spasenović, V. (2011). Značaj razgranate strukture školskih aktivnosti. Nastava i vaspitanje, 60 (1), 65‒80.
 • Knoff, H. M. (2012). School Discipline, Classroom Management & Student Self-Management: A PBS Implementation Guide. Thousand Oaks: Corwin, A Sage Publications Company.
 • Kuzmanović, D., Pavlović, Z., Popadić, D. i Milošević, T. (2019). Korišćenje interneta i digitalne tehnologije kod dece i mladih u Srbiji: rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
 • Ljubičić, M. (2012). Pregled definicija i trendova rizičnih ponašanja mladih. Teme, 36 (1), 85‒100.
 • Malak, M. S., Sharma, U. & Deppeler, J. M. (2017). Development of a scale for measuring teachers’ attitudes toward students’ inappropriate behavior. International Journal of Whole Schooling, 13 (1), 1‒20.
 • McGuire, J. (2008). A review of effective interventions for reducing aggression and violence. Psilosophical Transactions of The Royal Society, 363 (1503), 2577‒2597.
 • Pavlović Breneselović, D. (2012) Partnerstvo porodice i škole kao dimenzija kvaliteta obrazovanja ‒ kontroverze učešća roditelja u odlučivanju u školi. U: Alibabić, Š., Medić, S. i Bodroški Spariosu, B. (ur.). Kvalitet u obrazovanju ‒ izazovi i perspektive (185‒208). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Popadić, D., Plut, D. (2007). Nasilje u osnovnim školama u Srbiji – oblici i učestalost. Psihologija, 40 (2), 309‒328.
 • Popadić, D., Plut D. i Pavlović, Z. (2014). Nasilje u školama Srbije: analiza stanja od 2006. do 2013. godine. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i UNICEF.
 • Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje (2019). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46.
 • Radojević, B. (ur.) (2014). Deca sa problemima u ponašanju. U: Deca sa teškoćama: preporuke za procenu i podršku (43‒48). Beograd: Familia.
 • Reinke, W. M. & Herman, K. C. (2002). Creating school environments that deter antisocial behaviors in
  youth. Psychology in the Schools, 39 (5), 549‒559. DOI: 10.1002/pits.10048
 • Rubin, K. H., Coplan, R. J. & Bowker, J. C. (2009). Social withdrawal in childhood. Annual Review of Psychology, 60 (1), 141‒171. DOI: 10.1146/annurev.psych.60.110707.163642
 • Scott, T. M., Alter, P. J., Rosenberg, M. & Borgmeier, C. (2010). Decision-making in secondary and tertiary
  interventions of school-wide systems of positive behavior support. Education and Treatment of Children, 33 (4), 513‒535.
 • Sheridan, S. M. & Kratochwill, T. M. (2007). Conjoint Behavioral Consultation: Promoting Family – School Connections and Interventions (2nd ed.). New York: Springer.
 • Simonsen, B., Sugai, G. & Negron, M. (2008). Schoolwide Positive Behavior Supports: Primary Systems and Practices. Teaching Exceptional Children, 40 (6), 32‒40.
 • Sprague, J. (2008). Creating Schoolwide Prevention and Intervention Strategies: Effective Strategies for Creating Safer Schools and Communities. Washington: Hamilton Fish Institute on School and Community Violence.
 • Sørlie, M. A., Ogden, T. & Olseth, A. R. (2015). Preventing problem behavior in school through school-wide staff empowerment: Intervention outcomes. World Journal of Educational Research, 2 (2), 117‒139. DOI:10.22158/wjer.v2n2p117
 • Šaljić, Z. & Hebib, E. (2020). The family-school partnership as regards providing students with additional support. U: Petrović, J. i Jovanić, G. (ur.). Porodica i savremeno društvo – izazovi i perspective (318‒327). V međunarodna konferencija Društvene devijacije, 18. i 19. 09. 2020. Banja Luka: Centar modernih znanja.
 • Šaljić, Z. (2017). Prevencija antisocijalnog ponašanja dece i mladih – Šta i kako raditi u školi? Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Tomanović, S. (2012). Od omladine do socijalnih biografija mladih u postsocijalističkoj transformaciji društva Srbije: konceptualni i kontekstualni okvir istraživanja. U: Tomanović, S., Stanojević, D., Jarić, I., Mojić, D., Dragišić Labaš, S., Ljubičić, M. i Živadinović, I. (ur.). Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji (9‒42). Beograd: Čigoja štampa i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Veenstra R., Lindenberg S., Huitsing, G., Sainio, M. & Salmivalli, C. (2014). The role of teachers in bullying: the relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. Journal of Educational Psychology, 106 (4), 1135–1143. DOI: 10.1037/a0036110
 • Vranješević, J. (2015). Deca kao istraživači: participativna istraživanja i najbolji interes deteta. Primenjena psihologija, 8 (2), 187‒202.
 • Vranješević, J. (2012). Razvojne kompetencije i participacija dece: od stvarnog ka mogućem. Beograd: Učiteljski  fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88.
 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (2013). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55.
 • Žunić Pavlović, V., Popović Ćitić, B. i Pavlović, M. (2010). Programi prevencije poremećaja ponašanja u školi. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345