Analysis of Textbook use in 4th and 5th Grades of Primary School

Milena B. Ivanuš Grmek, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia, e-mail: milena.grmek@um.si
Monika M. Mithans, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia
Polona C. Jančič Hegediš, University of Maribor, Faculty of Education, Maribor, Slovenia
Иновације у настави, XXXIV, 2021/3, стр. 14–25

PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2103014I

 

Summary: A modern trend in quality textbooks is to stimulate different areas of student development – social, cognitive, moral, and emotional, considering students’ learning specifics. Textbooks are adapted to students if they consider their developmental level, experience and level of understanding; use appropriate language; encourage reading through comprehension, and include illustrations in the text (Marentič Požarnik, 2016). The quality of learning resources that students can also use to learn independently is important. The main purpose of the Slovenian project The Quality of Slovenian Textbooks (KaUč) is to develop textbook quality indicators for practical use in validation and evaluation processes. As part of the KaUč project, an empirical research was conducted on the research sample of 505 students, with its research aim to analyse the use of textbooks and workbooks in 4th and 5th grades of primary school. Based on the performed analyses, we can determine that the use of printed textbooks prevails in all educational subjects. Textbooks are most often used for the first foreign language subject, science and technology, and for social studies.

Keywords: Textbook, primary school, didactics, students.

 

AНАЛИЗА УПОТРЕБЕ УЏБЕНИКА
У ЧЕТВРТОМ И ПЕТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Улога уџбеника у историјском развоју образовања стално се мења у зависности од друштвеног развоја и промена у општој теорији учења и подучавања, али и теорији учења и подучавања засебних школских предмета (Skela, 2008). Када је реч о дидактици, уџбеник се може схватити као текстуални медиј за учење, чија је главна карактеристика да правилно структурира, обрађује и поједностави научне садржаје, користећи дидактичку трансформацију, и да допринесе, као помоћ у учењу и ресурс за учење, ефикасности наставе и самосталном учењу (Kovač i sar., 2005). У члану 2. Правилника о одобравању уџбеника уџбеник је дефинисан као „основни наставни материјал усмерен на постизање образовних циљева и стандарда знања дефинисаних наставним планом и програмом или каталогом знања. Уџбеник је подршка подучавању и учењу кроз дидактичку и методолошку организацију садржаја и прилагођену ликовну и визуелну опрему. Садржај и структура уџбеника омогућавају ученицима да самостално уче и стичу различите нивое и врсте знања. Уџбеник је повезан са школским предметом или модулом и одређеним образовним нивоом. Уџбеник је такође материјал за читање, збирка текстова изабраних у складу са циљевима наставног програма“ (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015: člen 2). Може се користити у штампаном или електронском облику или и једно и друго. Тренд присутан у квалитетним уџбеницима је да се стимулишу различите области развоја ученика – друштвеног, когнитивног, моралног и емоционалног, узимајући у обзир специфичности различитих ученика у процесу учења. Уџбеници су прилагођени ученицима ако узимају у обзир њихов развојни ниво, искуство и ниво разумевања; користе одговарајући језик; подстичу читање кроз разумевање; у текст уврштавају илустрације (Marentič Požarnik, 2016). Квалитет ресурса за учење које ученици могу користити и за самостално учење је од суштинског значаја. Пројекат „За квалитет словеначких уџбеника“ (КаУч) спроводи се у Словенији од 2017. до 2022. године. С обзиром на то да су уџбеници једно од мање испитиваних истраживачких подручја у области школства у Словенији, уочени су многи недостаци у разумевању коришћења уџбеника. Главни циљ КаУч пројекта је развој показатеља квалитета уџбеника за практичну употребу у процесима валидације и евалуације. У овом раду представљамо део пројекта у контексту анализе уџбеника. Емпиријско истраживање спроведено је на узорку од 505 ученика како би се анализирала употреба уџбеника и радних свезака у 4. и 5. разреду основне школе.Истраживање је имало за циљ да испита уџбенике који покривају следеће аспекте – употребу уџбеника и уочене карактеристике уџбеника. За прикупљање података коришћен је електронски упитник који се састоји од скупова анкетних питања и скала оцењивања. Подаци су обрађени коришћењем поступака дескриптивне статистике (дистрибуције фреквентности, основне дескриптивне статистике). Неке мере инференцијалне статистике (т-тест за зависне узорке) коришћене су за проверу односа између варијабли. На основу извршених анализа можемо закључити да у свим образовним предметима преовлађују штампани уџбеници. Већина ученика наводи да никада не користи, или само повремено, уџбенике из свих предмета, како у учионици, тако и код куће. И у учионици и код куће ученици најчешће користе уџбенике за први страни језик, науку и технологију и друштвене науке. Ученици су такође изјавили да уџбенике из свих предмета чешће користе у учионици него код куће. Према жељама ученика забележеним у анкети, већина ученика наводи да им се највише допадају уџбеници из науке и технологије, док се најчешће користе уџбеници друштвених наука. Ученици најпозитивније оцењују карактеристике уџбеника за први страни језик, друштвене науке и уџбеника науке и технологије. Може се закључити да се штампани уџбеници и даље врло често користе на часовима у 4. и 5. разреду основне школе. Добијени резултати су битна основа за истраживање употребе и улоге уџбеника у образовању. Надаље, у оквиру КаУч пројекта, такође се испитују употреба и улога уџбеника са становишта наставника. У даљој имплементацији КаУч пројекта развијају се показатељи чији је циљ утврђивање квалитета уџбеника на неколико образовних нивоа.

Kључне речи: уџбеник, основна школа, дидактика, ученици.

 

References 

 • Ersoy, F. & Şahin, T. (2012). Examination of Social Studies Textbooks in terms of Approaches of Values Education. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), 1547–1558. Retrieved November 25, 2020. from www: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ987860.pdf
 • Hadar, L. L. (2017). Opportunities to learn: Mathematics textbooks and students’ achievements. Studies in Educational Evaluation, 55, 153–166. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X17300949
 • Herlinda, R. (2014). The Use of Textbook in Teaching and Learning Process: A Case Study of Two EYL Teachers. Paper presented at: TEFLIN International Conference. Retrieved February 12, 2021. from www: https://pdfs.semanticscholar.org/bbb2/76b93aa1dcfe4b5648a90ddf098b32cdb0e2.pdf
 • Hung Lau, K., Lam, T., Hon Kam, B., Nkhoma, M., Richards, J. & Thomas, S. (2018). The role of textbook learning resources in e-learning: A taxonomic study. Computers & Education, 118, 10–24. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517302403
 • Ivanuš Grmek, M. (2003). Učbeniški kompleti v prvem triletju devetletne osnovne šole. Sodobna pedagogika, 54 (5), 74–89.
 • Jurman, B. (1999). Kako narediti dober učbenik: na podlagi antropološke vzgoje. Ljubljana: Jutro.
 • Kovač, M., K. Šebart, M., Krek, J., Štefanc, D. & Vidmar, T. (2005). Učbeniki in družba znanja. Ljubljana: Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Kreuh, N., Kač, L. & Mohorčič, G. (2011). Izhodišča za izdelavo e-učbenikov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Retrieved November 25, 2020. from www: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-XZNAX2LS/86256557-d2eb-46a9-9fb6-c268dbdf6ad7/PDF
 • Kukanja-Gabrijelčič, M. (2015). Učbenik po meri učenca?: mednarodna primerjalna analiza vprašanj in nalog v učbenikih za zgodovino. Annales: analiza istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = Annals for Istrian and Mediterranean studies, 25 (2), 385–398. Retrieved November 11, 2020. from www: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MHBW4NAM
 • Malić, J. (1992). Vloga učbenika pri pouku. V: Željko, J. (Ed.). Učbeniki danes in jutri: prispevki s srečanja avtorjev učbenikov DZS Bled, 11 September 1991 (33–40). Ljubljana: DSZ.
 • Marentič Požarnik, B. (2019). Psihologija učenja in pouka: od poučevanja k učenju. Ljubljana: DZS.
 • Palló, G. (2006). Encyclopedia as Textbook. Science & Education, 15 (7–8), 779–799. Retrieved February 12, 2021. from www: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11191-004-1998-9
 • Pravilnik o potrjevanju učbenikov (2015). Official Gazette of RS, No 34/2015, 27/2017.
 • Skela, J. (1993). Vloga učbenika v izobraževalnem procesu in njegova evalvacija. V: Štrukelj, I. (Ed.). Jezik tako in drugače (200–211). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije.
 • Skela, J. (2008). Vrednotenje učbenikov angleškega jezika z vidika kognitivne teorije učenja. In: Skela, J. (Ed.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem: pregled sodobne teorije in prakse (154–178). Ljubljana: Tangram.
 • Štefanc, D. (2005). Učbenik z vidika didaktične teorije: značilnosti, funkcije, kakovost in problematika potrjevanja = The textbook from the aspect of didactic theory: characteristics, function, quality and problems of approving. Sodobna pedagogika, 56 (4), 172–185.
 • Turk Škraba, M. (2006). Učbenik kot prvina učnega procesa. Vzgoja in izobraževanje, 37 (5), 31–34.
 • Van den Ham, A.-K. & Heinze, A. (2018). Does the textbook matter? Longitudinal effects of textbook choice on primary school students’ achievement in mathematics. Studies in Educational Evaluation, 59, 133–140. Retrieved March 11, 2021. from www: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191491X18301007
 • Židan, A. (1996). Metadidaktično poučevanje in učenje družboslovja. Ljubljana: FDV.

Copyright © 2021 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345