Перспектива примене електронске књиге из угла студената учитељских и педагошких факултета Западног Балкана

Љиљана С. Костић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија, имејл: ljkostic972@gmail.com
Далиборка С. Пурић, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице, Србија

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2201049K

Резиме: Развој електронских медија и промене друштвеног и социјалног контекста у условима глобалне здравствене кризе на пољу образовања резултирали су повећањем интересовања за дигиталне ресурсе, међу којима важно место заузима електронска књига. Окренутост овом формату књиге отвара питање перспективе њене примене и у будућим измењеним друштвеним приликама. Аутори у раду испитују (a) искуства студената учитељских и педагошких факултета (N=394) из четири државе Западног Балкана у вези са коришћењем дигиталних би-блиотека; (б) антиципирану сврху коришћења е-књиге по завршетку студија; (в) ставове студената о универзалним вредностима књиге, независно од формата у којем је објављена. Позицију студената учитељских и педагошких факултета у вези са будућом применом електронске књиге одређује отвореност према примени савремених технологија у функцији образовања, искуство у коришћењу е-књиге, јасан став у вези са сврхом њене будуће примене, као и вредносно опредељење у вези са различитим форматима књиге и књигом уопште. Истраживачки налази показују да будуће учитеље и васпитаче карактеришу вредности које их квалификују за адекватан приступ исходима будућих промена у развоју књиге и савременог образовања.

Кључне речи: електронска књига, дигитална библиотека, студенти учитељских и педагошких факултета, пандемија вируса корона, Западни Балкан.

Abstract: The development of electronic media and changes of the social context in the situation of the global health crisis in the field of education have resulted in an increased interest in digital resources, especially in the application of e-books in teaching. Resorting to this book format raises the question of the perspective of its application in the future changed social circumstances. The authors examine (a) the experiences of students of teacher education and pedagogical faculties (N = 394) from four countries of the Western Balkans regarding the use of digital libraries; (b) the anticipated purpose of using e-books upon the completion of their studies; (c) students’ views on the universal values of books, regardless of the format in which they are published. The attitudes of these students regarding the future application of e-books is determined by their open-mindedness relative to the application of modern technologies for educational purposes, experience in using e-books, their views on the purpose of the future application of this type of books, and values regarding different book formats and books in general. The research findings show that future preschool and primary school teachers are characterized by the values that qualify them for an adequate approach to the outcomes of future changes in the development of books and modern education.

Keywords: e-book, digital library, students of teacher education and pedagogical faculties, Covid-19 pandemic, Western Balkans.

 

Литература

 • Adema, J. (2012). On Open Books and Fluid Humanities. Scholarly and Research Communication, 3 (3), 1–16. DOI:10.22230/src.2012v3n3a92
 • Alqahtani, A. Y. & Rajkhan, A. A. (2020). E-Learning Critical Success Factors during the COVID-19 Pandemic: A Comprehensive Analysis of E-Learning Managerial Perspectives. Education Sciences, 10 (9), 216‒232. DOI:10.3390/educsci10090216
 • Alsalhi, N. R., Al-Qatawneh, S., Eltahir, M., Althunibat, F. & Aljarrah, K. (2020). The role of academic electronic books in undergraduate students’ achievement in higher education. Heliyon, 6 (11), 1–12. DOI:10.1016/j.heliyon.2020.e05550
 • Akpokodje, V. N. & Ukwuoma, S. C. (2016). Evaluating the impact of eBook on reading motivation of students of higher learning in Nigerian Universities. Ohio, Colombus Nigeria: IFLA WLIC. Retrieved November 7, 2021. from www: http://www.researchgate.net/publication/310452037_Evaluating_the_impact_of_eBook_on_reading_
  motivation_of_students_of_higher_learning_in_Nigerian_Universities.
 • Badurina, B., Serdarušić, H. (2015). Percepcija e-knjige studenata u Hrvatskoj. Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova, 8, 65–80. DOI: 10.15291/libellarium.v0i0.236
 • Baldini, M. (2003). Istorija komunikacije. Smederevo: Gimnazija.
 • Barbije, F. (2009). Istorija knjige. Beograd: Clio.
 • Bennett, L. & Landoni, M. (2005). E-books in Academic Libraries. The Electronic Library, 23 (1), 9–16. DOI: 10.1108/02640470510582709
 • Bhati, P. & Kumar, I. (2020). Role of Library Professionals in a Pandemic Situation Like COVID-19. International Journal of Library and Information Studies, 10 (2), 33–48. Retrieved November 14, 2021. from www: http://www.researchgate.net/publication/342697905_Role_of_Library_Professionals_in_a_Pandemic_Situation_Like_COVID-19_Pankaj_Bhati.
 • Cernicova-Buca, M. & Luzan, K. (2020). Open Academic Book Publishing during COVID-19 Pandemic: A View on Romanian University Presses. Publications, 8 (4), 49. DOI:10.3390/publications8040049
 • Ciampa, K. (2012). ICANREAD: The effects of an online reading program on grade 1 students’ engagement and comprehension strategy use. Journal of Research on Technology in Education, 45 (1), 27–59. DOI:10.1080/15391523.2012.10782596
 • Francuski, B., Đorić Francuski, B. (2016). Tradicionalna ili e-knjiga, pitanje je sad. U: Vraneš, A. i Marković, Lj. (ur.). Filologija kulture (45–56). 4. međunarodna naučna konferencija, 9–11. 6. 2016. Beograd: Filološki fakultet. DOI: 10.18485/filkult.2016.1.ch4
 • Gelderblom, H., Matthee, M., Hattingh, M. & Weilbach, L. (2019). High school learners’ continuance intention to use electronic textbooks: A usability study. Education and Information Technologies, 24 (10), 1–24. DOI:10.1007/s10639-018-9850-z
 • Gomez, J. (2008). Print is dead: Books in our digital age. New York, NY: Macmillan.
 • Gordić Petković, V. (2012). Kultura ekrana i nove strategije čitanja: od linearnog do ikoničkog. Čitalište, 20, 7–12.
 • Ham, A. K. & Heinze, A. (2018). Does the textbook matter? Longitudinal effects of textbook choice on primary school students’ achievement in mathematics. Studies in Educational Evaluation, 59, 133–140. DOI: 10.1016/j.stueduc.2018.07.005
 • Hamović, Z. (2008). Uvođenje u Internest. U: D. Vuksanović (ur.). Knjiga za medije – mediji za knjigu (219–247). Beograd: Clio.
 • He, W., Zhang, Z. (J.) & Li, W. (2021). Information technology solutions, challenges, and suggestions for tackling the COVID-19 pandemic. International Journal of Information Management, 57. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102287
 • Hobsbaum, E. (2014). Kraj kulture. Beograd: Arhipelag.
 • Howell, V. (2014). E-books and Reading Experience. The Journal of Publishing Culture, 2. Retrieved August 18, 2021 from www: https://journalpublishingculture.weebly.com/uploads/1/6/8/4/16842954/howell.pdf.
 • Karijer, Ž. K., Eko, U. (2011). Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga. Čačak – Beograd: B. Kukić – Gradac K.
 • Khalid, A. (2014). Text Books: ebook Vs. Print. Journal of Education and Human Development, 3 (2), 243–258. Retrieved August 23, 2021. from www: http://www.jehdnet.com/journals/jehd/Vol_3_No_2_June_2014/13.pdf.
 • Khalid, A., Mary, L., Anisa, A., Zainab, A. & Mariam, A. (2017). Are We Ready for E-Books? Omani University Students’ Uses and Perceptions of E-Books. TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology, 16 (2), 11–25. Retrieved November 29, 2021. from www: https://www.files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137777.pdf.
 • Kostić, Lj., Purić, D. (2021). Stavovi studenata pedagoških i učiteljskih fakulteta Zapadnog Balkana o korišćenju elektronske knjige u izmenjenom društvenom kontekstu. U: Marinković, S. (ur.). Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu (73–94). Međunarodni naučni skup „Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu“, 22. 10. 2021. Užice: Pedagoški fakultet.
 • Makluan, M. (1973). Gutenbergova galaksija – nastajanje tipografskog čoveka. Beograd: Nolit.
 • Malaquias, R. F., Malaquias, F. F. O. & Albertin, A. L. (2021). Understanding the Effect of Culture on E-Book Popularity during COVID-19 Pandemic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 20 (2), 182–188. Retrieved December 5, 2021. from www: https://www.files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1304888.pdf.
 • Mangel, A. (2005). Istorija čitanja. Novi Sad: Svetovi.
 • Maširević, Lj. (2015). Uticaj digitalizacije na budućnost knjige. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 147, 82–99.
 • Matschkal, L. (2009). E-books – Elektronische Bücher. Nutzung und Akzeptanz. Umfrage an bayerischen Universitäts-und Hochschulbibliotheken. Munich: Ludwig-Maximilians-Universität, Librarianship. Retrieved August 27, 2021. from www: https://www.epub.ub.uni-muenchen.de/10942/1/Auswertung_E-Book-Umfrage_LMU.pdf.
 • Minčić Obradović, K. (2011). E-books in Academic Libraries. Oxford – Cambridge – New Delhi: Chandos Publishing.
 • Millar, M. & Schrier, T. (2015). Digital or printed textbooks: which do students prefer and why?. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 15 (2), 166–185. DOI: 10.1080/15313220.2015.1026474
 • Ocić, S. (2015). Elektronska knjiga. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 149, 229–243.
 • Pažur, I. (2013). Zastupljenost elektroničke knjige u visokoškolskim i srodnim knjižnicama u Hrvatskoj. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56 (1–2), 171–192. Retrieved December 26, 2021. from www: https://www.hrcak.srce.hr/115108.
 • Preller, M., Zwahlen, S. & Grösser, S. (2014). E-Reader im Studium: Evaluationsstudie zur Einführung elektronischer Literatur an der Berner Fachhochschule. Bern: Berner University of Applied Science. Retrieved September 17, 2021. from www: https://www.alexandria.unisg.ch/228622/1/2014-01-Studie-Papierverbrauch.pdf.
 • Purić, D. (2018). Nastava srpskog jezika u funkciji podsticanja čitalačkih interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Inovacije u nastavi, 31 (4), 31–45. DOI: 10.5937/inovacije1804031P
 • Radović, D. (2014). Na ostrvu pisaćeg stola. Beograd: Booking.
 • Sein, M. K. (2020). The serendipitous impact of COVID-19 pandemic: A rare opportunity for research and practice. International Journal of Information Management, 55. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102164
 • Sonders, D. (2005). Knjige: izdavaštvo knjiga kao industrija. U: Brigs, A. i Kobli, P. (ur.). Uvod u studije medija (39–63). Beograd: Clio.
 • Tosun, N. (2014). A Study on Reading Printed Books or E-books: Reasons for Student-Teachers Preferences. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13 (1), 21–28. Retrieved July 28, 2021. from www: https://www.files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018172.pdf.
 • UNESCO (2020). Responding to COVID-19 and beyond The Global Education Coalition in action. Retrieved December 15, 2021. from www: https://www.unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374364.
 • Vučković, Ž. (2011). Zalazak Gutenbergove galaksije: kulturološke i epistemiološke implikacije. Teme, 35 (2), 513–529.
 • Vučković, Ž. (2012). Kliktanje i mišljenje: kultura knjige i čitanja u eri interneta. Kultura polisa, 9 (18), 197–211.
 • Vukić, M. (2019). Pismo i knjiga na tlu Srbije kao kulturološki fenomen: od rukopisa do elektronskih izdanja. Beograd: Centar funkcionalne pismenosti „Apostrof “.
 • Wells, D. & Sallenbach, A. (2015). Books and ebooks in an academic library. The Australian Library Journal, 64 (3), 168–179. DOI: 10.1080/00049670.2015.1041216

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345