Концепција уџбеника за учење латинице по програму наставе и учења

Зорица В. Цветановић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија, имејл: zorica.cvetanovic@uf.bg.ac.rs
Ивана П. Стојков, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија
Љиљана Ј. Келемен Милојевић, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“, Вршац, Србија

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2201063C

Резиме: По новом Програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања (Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2018) латиница се, у школама у којима је српски језик матерњи, учи као друго писмо, након савладане ћирилице. Нове уџбенике, који прате Програм наставе и учења, припремило је и објавило више аутора и издавача у 2019. години. Тако је у Каталогу уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања (Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2020) понуђено дванаест одобрених уџбеника за учење латинице, од којих две издавачке куће имају по два уџбеника, а једна и дигитални. Ови уџбеници имају различите називе, концепције и обиме. Циљ овога рада јесте анализа садржаја за учење латинице у актуелном програму и акредитованим уџбеницима. У раду је најпре анализиран Програм наставе и учења (Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2018), односно исходи, садржаји и упутства за учење латинице, а затим су приказане методичке концепције уџбеника за учење другог писма. Методичка анализа обухватила је програмски оквир, концепцију и функционалност уџбеника за учење латинице. Након подробне анализе дошло се до закључка да актуелни Програм наставе и учења (Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, 2018) не садржи детаљна упутства за учење латинице, те се и концепције различитих уџбеника за учење овог писма значајно разликују.

Кључне речи: латиница, уџбеник за учење латинице, Програм наставе и учења, исходи за учење латинице, учење читања и писања.

Abstract:
According to the new Curriculum for the second grade of elementary education (2018), the Latin alphabet is taught, in schools where Serbian is the mother tongue, as the second alphabet, after  the acquisition of the Cyrillic alphabet. The new textbooks which follow the new Curriculum (2018) were written and published by numerous authors and publishing houses in 2019. Consequently, 12 textbooks in the Catalogue of textbooks for the second and sixth grades of elementary education are listed as approved textbooks for learning the Latin alphabet. Furthermore, two publishing houses have listed two textbooks for the same subject respectively, only written by different authors, and one publishing house offers a digital edition as well. These textbooks have different titles, concepts, and volume. The goal of this paper is to analyze the content for the Latin alphabet learning in the current Curriculum and in the accredited textbooks. In the paper, we analyze first the Curriculum (2018), i.e., the outcomes, content, and instructions for learning the Latin alphabet, and secondly, the methodological concept of the textbooks for learning the second writing system according to the Curriculum. The methodological analysis is focused on the framework of the curriculum, the concepts, and functionality of textbooks for learning the Latin alphabet. After an in-depth analysis, it was concluded that the current Curriculum (2018) does not contain detailed instructions for learning the Latin alphabet, therefore, the concepts of various textbooks for learning this alphabet differ significantly.

Keywords: the Latin alphabet, textbooks for learning the Latin alphabet, curriculum, outcomes of learning the Latin alphabet, learning of reading and writing.

Литература

 • Budinski, V. (2019). Početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku, metodički sadržajno-vremenski optimum poučavanja. Zagreb: Profil Klett; Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu.
 • Cvetanović, Z., Janićijević, V. i Mićić, V. (2010). Metodički aspekti savremenog bukvara. U: Jordanović, B. (ur.). Bukvari i bukvarska nastava kod Srba (287–305). Beograd: Pedagoški muzej.
 • Cvetanović, Z., Negru, M. (2016). Metodička struktura udžbenika za učenje drugog pisma – latinice. U: Pešikan, A. (ur.). Nastava i učenje – udžbenik u funkciji nastave i učenja (133–144). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Cvetanović, Z., Negru, M. i Kelemеn Milojević, Lј. (2017). Metodički problemi u programskom okviru za učenje latinice kao drugog pisma u nastavi srpskog jezika. Inovacije u nastavi, 30 (3), 1–11. DOI: 10.5937/inovacije1703001C 003.349:371.3
 • Hubijar, Z. (2010). Metodika nastave čitanja i pisanja. Sarajevo: Bosanska riječ.
 • Ilić, M. (2000). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Filozofski fakultet.
 • Janićijević, V. (2014). Bukvar. U: Leksikon obrazovnih termina (71). Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Kaye, E. L. & Lose M. K. (2018). As Easy as ABC? Teaching and Learning About Letters in Early Literacy. Reading Teacher 72 (5), 599–610. DOI: 10.1002/trtr.1768
 • Marinković, S. (1994). Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar.
 • Milatović, V. (2019). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Nastavni program obrazovanja i vaspitanja za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2004). Prosvetni glasnik, br. 10.
 • Nikolić, M. (2000). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.
 • Program nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2018). Prosvetni glasnik, br. 16.
 • Program nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2017). Prosvetni glasnik, br. 10.
 • Purić, D., Stojanović, B. (2016). Bukvarsko pismo u udžbenicima za mlađe razrede osnovne škole. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Užicu, 19 (18), 113–128.
 • Smiljković, S., Milinković, M. (2008). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje – Užice: Učiteljski fakultet u Vranju – Učiteljski fakultet u Užicu.
 • Stojanović, B. (2016). Potreba za individualizacijom sadržaja u nastavi početnog čitanja i pisanja i savremeni bukvari. U: Pešikan, A. (ur.). Nastava i učenje – udžbenik u funkciji nastave i učenja (115–132). Užice: Učiteljski fakultet.
 • Vilotijević, M. (2000). Didaktika 1, predmet didaktike. Beograd: Naučna knjiga; Učiteljski fakultet.

Извори

 • Berković, M., Šarić, N. (2019). Latica po latica latinica – udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Eduka.
 • Cvetanović, Z., Kilibarda, D. i Stanišić, A. (2019). Latinica – udžbenik za drugi razred osnovne škole, srpski jezik. Beograd: BIGZ školstvo.
 • Ćuk, M., Ivanović, D. (2019). Latinica – za drugi razred osnovne škole. Beograd: Nova škola.
 • Ivković, B. (2019). Abecedarko – udžbenik za učenje latinice u drugom razredu osnovne škole. Beograd: ЈP Zavod za udžbenike.
 • Joksimović, S. (2019). Srpski jezik 2 – latinica – udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Freska.
 • Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2020). Službeni glasnik RS, 27. Posećeno 22. аprila 2021. na www: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/.
 • Milić, D., Mitić, T. (2019). Latinica – udžbenik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos.
 • Vukomanović Rastegorac, V., Mićić, V. (2019). Latinica za drugi razred osnovne škole ili Vukan, Adam i Eva Iva! protiv podmuklog, opakog i jezivo dosadnog Abecedovišta [udžbenik za drugi razred osnovne škole]. Beograd: Vulkan izdavaštvo.
 • Žeželj, R. (2019). Abecedar – udžbenik za učenje latinice – srpski jezik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Klett.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345