Стратегије учења даровитих као фактор успеха у учењу страног језика струке

Александра Ј. Гојков Рајић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Београд, Србија, имејл:
Јелисавета Ф. Шафрањ, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Јелена Т. Пртљага, Висока школа струковних студија за васпитаче, „Михаило Палов“, Вршац, Србија

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2201101G

Резиме: Теоријски контекст рада чини Стернбергова теорија менталног самоуправљања и Децијева теорија саморегулације. Коришћена је метода систематског неексперименталног посматрања. Циљ истраживања је да се сагледа које стратегије учења користе даровити студенти и какав је њихов значај за ефекте учења, како би се познавањем овог аспекта савладавања страног језика ишло у сусрет захтевима да се код студената развије низ стратегија за учење језика које ће им помоћи да буду независнији и самосталнији у учењу, тј. да саморегулишу своје учење страног језика. Истраживање је експлораторног карактера, квантитативног приступа. Узорак је пригодни, а односи се на 200 студената Новосадског и Београдског универзитета. Студенти са просечном оценом на студијама изнад 9,70 узети су као академски даровити (N=19). Коришћени инструменти су: тест знања страног језика струке, израђен за ово истраживање; Упитник ОП – Општи подаци, Инвентар стратегија за учење страног језика (SILL) – модификована верзија (немачки, енглески).  Основни налази су следећи: 1) Нађене разлике између академски даровитих и осталих студената на скалама различитих стратегија указују да нису статистички значајне, али да су разлике на проактивним и искуственим стратегијама врло близу значајним и указују да даровити више користе ове стратегије у односу на остале студенте. 2) Ниво усвојености језика у вези је са избором стратегија учења које даровити користе, али и анализа латентних група и анализа варијансе потврдиле су постојање статистички значајних разлика између појединачних група, што указује на то да латентни профил (висока примена проактивних и искуствених стратегија) остварује значајно више резултате на тесту, а ово их одваја од осталих, дакле, ниво усвојености језика везан је за избор стратегија учења.

Кључне речи: даровити студенти, стратегије учења страног језика струке, саморегулација.

Abstract: Theoretical context of the paper refers to Sternberg’s Theory of Mental Self-Government and Deci’s Theory of Self-Regulation. The method of systematic non-experimental observation was used. The research aim was to find out which learning strategies are used by gifted students and what their impact is on learning outcomes in order to address the demands imposed upon the students to develop a whole range of foreign language learning strategies facilitating their independence in learning, i.e., allowing them to self-regulate their own language learning. The research is of exploratory character and quantitative approach was applied. Convenience sampling was used and the sample consisted of 200 students from universities in Novi Sad and Belgrade. The students with average mark above 9,70 are considered academically gifted (N=19). The following instruments were used: The test of knowledge of foreign languages for specific purposes designed for the purpose of the research; the Questionnaire GD – General data, the Inventory of strategies for foreign language learning (SILL) – modified version (German, English). The basic findings are as follows: 1) The differences found between the academically gifted and the rest of the students at the scales of different strategies do not suggest statistical significance, but the differences within proactive and experiential strategies are rather close to significant and point to the tendency of the gifted students to use these strategies to a greater extent than the rest of the students. 2) The level of foreign language acquisition correlates with the choice of learning strategies used by the gifted students, but the analysis of the latent groups and the analysis of the variance has confirmed the existence of the statistically significant differences between certain groups, suggesting that the latent profile (high application of proactive and experiential strategies) is associated with significantly higher test results, differentiating these students from others. In other words, the success in foreign language for specific purposes learning is related to the choice of employed learning strategies.

Keywords: gifted students, learning strategies in foreign language for specific purposes learning, self-regulation.

Литература:

 • Anderson, N. J. (2003). Strategy research and training: Special issue. TESL-EJ, 7/2, 1–20.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117–148. DOI: 10.1207/s15326985ep2802_3
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
 • Cohen, A. D. (1998). Strategies in learning and using a second language. London, England: Longman.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrisson, K. (2000). Research methods in education (5th Ed.) London, England: Routledge Falmer.
 • Crnogorac-Stanišljević, B. (2019). Značaj upotrebe strategija za učenje stranog jezika na nivou osnovne škole. Pedagoška stvarnost, 65 (1), 186–198.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory. In: Ryan, R. M. (Ed.). The Oxford handbook of human motivation (85–107). Oxford University Press.
 • Deci, E. & Ryan, R. (2000). The “what” and “why” of goal pursuit: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
 • Dörnyei, Z. & Skehan, P. (2003). Individual differences in second language learning. In: Doughty, C. J. & Long, M. H. (Eds.). The handbook of second language acquisition (589–630). Oxford: Blackwell.
 • Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Lawrence Erlbaum.
 • Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford, England: Oxford University Press. •• Ellis, R. (2002). The study of second language acquisition. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Gojkov-Rajić, A., Stojanović, A., Šafranj, J. i Gojkov, G. (2021). Didaktički aspekti samoregulacije učenja darovitih. Beograd: Srpska akademija obrazovanja.
 • Lee, K. R. & Oxford, R. (2008). Understanding EFL learners’ strategy use and strategy awareness. Asian EFL Journal, 10 (1), 7–32.
 • Macaro, E. (2001). Learning Strategies in Foreign and Second Language Classroom. London: Continuum.
 • Nunan, D. (1997). Designing and Adapting Materials to Encourage Learner Autonomy. In: Benson, P. & Voller, P. (Eds.). Autonomy and Independence in Language Learning (192–203). London: Longman.
 • Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, MA: Heinle & Heinle.
 • Oxford, R. L. (Ed.) (1996). Language Learning Strategies Around the World: Cross-Cultural Perspectives. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
 • Safranj, J. (2013). Strategies of Learning English as a Foreign Language at Faculty of Technical Sciences. ELSEVIER Procedia – Social and Behavioral Sciences, 93, 21, 775–782. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.278
 • Scrucca, L., Fop, M., Murphy, T. B. & Raftery, A. E. (2016). Must 5: Clustering, Classification, and Density Estimation Using Gaussian Finite Mixture Models. The R Journal, 8 (1), 289–317.
 • Sternberg, R. J. (1988). Mental Self-Government: A Theory of Intellectual Styles and Their Development. Human Development, 31, 197–224. DOI: 10.1159/000275810
 • Sternberg, R. J. (2009). Cognitive psychology (5th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Sternberg, R. J. (2007). Who Are the Bright Children? The Cultural Context of Being and Acting Intelligent. DOI: 10.3102/0013189X07299881
 • Sternberg, R. J., & Kaufman, S. B. (Eds.). (2011). The Cambridge handbook of intelligence. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511977244
 • Tseng, W. T., Dornyei, Z. & Schmitt, N. (2006). A New Approach to Assessing Strategic Learning: The Case of Self-Regulationin Vocabulary Acquisition. Applied Linguistics, 27 (1), 78–102. DOI:10.1093/applin/ami046
 • Weinstein, C. E. (1994). Strategic learning/strategic teaching: Flip sides of a coin. In: Pintrich, P. R., Brown, D. R. &Weinstein, C. E. (Eds.). Student motivation, cognition, and learning: Essays in honor of Wilbert J. McKeachie (257–273). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Weinstein, C. E., Husman, J. & Dierking, D. R. (2000). Self-regulation interventions with a focus on learning strategies. In: Boekaerts, M. Pintrich, P. R. & Zeidner, M. (Eds.). Handbook of self-regulation (727–747). Academic Press. DOI: 10.1016/B978-012109890-2/50051-2
 • Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In: Wittrock, M. C. (Ed.). Handbook of research on teaching, 3rd Ed. (315–327). New York: Macmillan.
 • Ziegler, A., Daunicht, T. M. & Quarda, A. K. (2021). Self-Regulation and Development of Potentials of the Gifted. In: Book of Abstracts (30–36). 27th Round Table on Giftedness Self-Regulation and Development of Potentials of the Gifted International Scientific Conference. Vršac.
 • Ziegler, A., Heidrun Stoeger, H. & Vialle, W. (2012). Giftedness and Gifted Education the Need for a Paradigm Change. Gifted Child Quarterly, 56 (4), 194–197. DOI: 10.1177/0016986212456070.
 • Ziegler, M. & Hagemann, D. (2015). Testing the unidimensionality of items: Pitfalls and loopholes. European Journal of Psychological Assessment, 31 (4), 231–237. DOI: 10.1027/1015-5759/a000309

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345