Зашто (не) истраживати сопствену праксу: перспектива практичара у образовању

Милан С. Станчић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија, имејл: mstancic@f.bg.ac.rs
Лидија Р. Радуловић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија
Оља С. Јовановић Милановић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 16–29

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202016S

 

Резиме: Полазећи од тога да истраживања практичара бивају све више препозната као облик професионалног развоја, који доприноси развоју образовноваспитнe праксе, циљ нашег истраживања је да се сагледају разлози за недовољну заступљеност истраживања практичара и могући начини за превазилажење овог проблема. Подаци су прикупљени током онлајн-конференције посвећене стручном усавршавању на којој је учествовало 157 наставника и стручних сарадника. Корпус података за анализу чине објаве учесника на Падлет (енг. Padlet) платформи, и то 156 објава у вези са питањем које се односило на недостатке истраживања практичара у односу на друге облике професионалног развоја и 106 објава поводом начина да се подрже колеге да превазиђу претходно наведене недостатке. Подаци су анализирани применом квалитативне анализе садржаја. Разлог за недовољну заступљеност истраживања праксе учесници виде у ниској мотивацији за овај вид професионалног развоја, наводећи при томе препреке које постоје на нивоу школе, образовног система и друштва. Начине да се превазиђу ове препреке учесници препознају у истицању добити од истраживања праксе, преузимању одговорности за развој сопствене праксе и развијање себе као истраживача, као и у грађењу заједнице практичара истраживача. О наведеним налазима се дискутовало из перспективе концепција о истраживањима практичара, али и из угла контекстуалне условљености овог облика професионалног развоја. Налази су послужили за формулисање препорука за унапређивање положаја истраживања практичара и практичара као истраживача у образовном систему Србије.

Кључне речи: наставник као истраживач, рефлексивни практичар, унапређивање образовне праксе, професионални развој.

Summary: Starting from the insight that practitioners’ research is increasingly being recognized as a form of professional development that contributes to the development of educational practice, the aim of our research is to determine the reasons for an insufficient representation of practitioners’ research and explore the possible solutions for overcoming this problem. The data were collected during an online conference dedicated to professional development which was attended by 157 teachers and professional associates. The data corpus for analysis consists of participants’ posts on the Padlet platform, namely, 156 posts dealing with the shortcomings of practitioners’ research in relation to other forms of professional development and 106 posts on how to support other colleagues to overcome the aforementioned shortcomings. The data were analyzed using the qualitative content analysis. In the participants’ opinion, the reason for an insufficient representation of the research of practice is the low motivation for this type of professional development, and they also cite the obstacles present at the level of school, education system, and society. According to the participants, the ways to overcome these problems include raising awareness of the benefits of research practice, taking responsibility for developing their own practice, and developing themselves as researchers, as well as building a community of research practitioners. The findings are discussed from the perspective of the conceptions of practitioners’ research, but also from the perspective of the contextual conditionality of this form of professional development. The findings served to formulate recommendations for improving the position of practitioners’ research and practitioners as researchers in the Serbian education system.

Keywords: teacher as researcher, reflective practitioner, improvement of educational practice, professional development.

Литература

 • Bartlett, L. (2004). Expanding teacher work roles: a resource for retention or a recipe for Expanding teacher work roles: a resource for retention or a recipe for overwork? Journal of Education Policy, 19, 565–82. http://www.doi.org/ 10.1080/0268093042000269144
 • Cochran-Smith, M. & Lytle, S. L. (1992). Communities for Teacher Research: Fringe or Forefront? American Journal of Education, 100 (3), 298–324. http://www.doi.org/ 10.1086/444019
 • Cochran-Smith, М. & Lytle, S. L. (2009). Inquiry as Stance: Practitioner Research for the Next Generation. New York: Teachers College Press.
 • Cochran-Smith, М., Barnatt, J., Friedman, A. & Pine, G. (2009). Inquiry on Inquiry: Practitioner Research and Student Learning. Action in Teacher Education, 31 (2), 24–53.
 • Darling-Hammond L., Chung Wei, R., Andree, A., Richardson, N. & Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A Status Report on Teacher Development in the United States and Abroad. National Staff Development Council.
 • Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice?. European Journal of Teacher Education, 40 (3), 291–309. 10.1080/02619768.2017.1315399
 • Diaz-Maggioli, G. (2004). Teacher-centered professional development. Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 107–115. http://www.doi.org/ 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x
 • European Commission (2020). Teachers and school leaders in schools as learning organisations – Guiding principles for policy development in school education. European Commission – Directorate-General Education, Youth, Sport and Culture.
 • European Commission/EACEA/Eurydice (2021). Teachers in Europe: Careers, Development and Well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Fischer, C., Fishman, B., Dede, C., Eisenkraft, A., Frumin, K., Foster, B., Lawrenz, F., Jurist Levy, A. & McCoy, A. (2018). Investigating relationships between school context, teacher professional development, teaching practices, and student achievement in response to a nationwide science reform. Teaching and Teacher Education, 72, 107–121. http://www.doi.org/ 10.1016/j.tate.2018.02.011
 • Frost, D. (2011). International Teacher Leadership project. Institute and Leadership for Learning.
 • Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 105–112. http://www.doi.org/ 10.1016/j.nedt.2003.10.001
 • Guerriero, S. (ed.) (2017). Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession. Paris: Educational Research and Innovation, OECD Publishing. http://www.doi.org/ 10.1787/9789264270695-en
 • Guerriero, S. & Révai, N. (2017). Knowledge-based teaching and the evolution of a profession. In: Guerriero, S. (Ed.). Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession (253–269). OECD Publishing. http://www.doi.org/ 10.1787/9789264270695-13-en
 • Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society: education in the age of insecurity. Teachers College Press.
 • Jovanović, O. (2018). Stereotipi nastavnika o učenicima iz marginalizovanih grupa: provera dvodimenzionalnog modela (doktorska disertacija). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
 • Kennedy, M. M. (2016). How does professional development improve teaching? Review of Educational Research, 86 (4), 945–980. http://www.doi.org/ 10.3102/0034654315626800
 • Korthagen, F. A., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2001). Linking Practice and Theory – The Pedagogy of Realistic Teacher Education. LEA.
 • Kundačina, M., Stamatović, J. (2012). Akreditovani programi usavršavanja nastavnika – stanje i potrebe. Inovacije u nastavi, 25 (1), 68–78.
 • Lieberman, A. (2000). Shaping the Future of Teacher Development. Journal of Teacher Education, 51 (3), 221–227.
 • Liessmann, K. P. (2008). Teorija neobrazovanosti. Jasenski i Turk.
 • Marušić, M., Pejatović, A. (2013). Činioci praticipacije nastavnika u profesionalnom usavršavanju. Andragoške studije, 1, 117–130.
 • OECD (2019). TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. OECD Publishing. http://www.doi.org/ 10.1787/1d0bc92a-en
 • OECD (2020). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. OECD Publishing. http://www.doi.org/ 10.1787/19cf08df-en
 • Pavlović Breneselović, D. (2014). Kompetencije ili kompetentnost: različiti diskursi profesionalizma vaspitača. Vaspitanje i obrazovanje, 38 (2), 57–69.
 • Pešić, M. (1998). Istraživanje praktičara. U: Pešić M. (ur.). Pedagogija u akciji (59–74). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet.
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (2021). Sl. glasnik R. Srbije, br. 109.
 • Radulović, L. (2011). Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet.
 • Radulović, L. (2013). Teacher research: From theoretically-conceptual framework to the practice landmarks. In: Despotović, M., Hebib, E. i Németh, B. (Eds.). Contemporary issues of education quality (439–454). Belgrade – Pécs: University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Pedagogy and Andragogy – University of Pécs, Faculty of Adult Education and HRD.
 • Radulović, L. (2016). Slike o nastavniku – između modernе i postmoderne. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju – Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet.
 • Richardson, V. (1994). Conducting Research on Practice. Educational Researcher, 23 (5), 5–10. http://www.doi.org/ 10.3102/0013189X023005005
 • Snow-Gerono, J. L. (2005). Professional development in a culture of inquiry: PDS teachers identify the benefits of professional learning communities. Teaching and Teacher Education, 21 (3), 241–256. http://www.doi.org/ 10.1016/j.tate.2004.06.008
 • Stürmer, K. & T. Seidel (2017). Connecting generic pedagogical knowledge with practice. In: Guerriero, S. (Ed.). Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession (137–150). OECD Publishing. http://www.doi.org/ 10.1787/9789264270695-8-en
 • Valli, L. & Buese, D. (2007). The changing roles of teachers in an era of high-stakes accountability. American Educational Research Journal, 44, 519–558. http://www.doi.org/ 10.3102/0002831207306859
 • Zeichner, K. M. (2003). Teacher research as professional development for P–12 educators in the USA. Educational Action Research, 11 (2), 301–326. http://www.doi.org/ 10.1080/09650790300200211

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345