Предности примене модела изокренуте учионице у настави природе и друштва

Анђела, Н. Миловановић, ОШ „Јастребачки партизани“, Мерошина, Србија, имејл: o.cekicjovanovic@gmail.com
Оливера Д. Цекић-Јовановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Србија
Душан П. Ристановић, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/3, стр. 44–62

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2203044M

Резиме: У оквиру ове студије испитивано је како примена модела изокренуте учионице (енг. flipped classroom) утиче на квалитет знања ученика о проблемима живе природе. Примењени модел изокренуте учионице је подразумевао замену места и улоге домаћег и школског рада, уз значајну примену мултимедијалних извора знања. Истраживање којим се ова студија бавила реализовано је применом квазиексперимента са паралелним групама. Узорак наставних садржаја су чинили садржаји природе и друштва који се односе на проблематику живе природе, а узорак испитаника је обухватао 61 ученикa трећег разреда основне школе (30 ученика у експерименталној и 31 ученик у контролној групи). Одабрани садржаји су у експерименталној групи реализовани путем модела изокренуте учионице, док се са ученицима контролне групе настава одвијала доминантним фронталним обликом рада, уз минималну употребу савремене технологије у виду ПП презентација. За разлику од резултата иницијалног тестирања, који су показали уједначеност група у погледу квалитета испитиваних знања (репродукција, разумевање и практична примена), на финалном тесту знања ученици експерименталне групе су имали значајно боља постигнућа. Успешније су решавали задатке у којима се тражило памћење чињеница, критичко промишљање, решавање проблемских ситуација и практична примена знања у ситуацијама из свакодневног живота. Закључак студије је да примена модела изокренуте учионице приликом обраде садржаја природе и друштва позитивно утиче на повећање квалитета стечених знања ученика.

Кључне речи: изокренута учионица, настава природе и друштва, квалитет знања ученика, хибридна настава.

 

Summary: In this research we explored the effects of using the flipped classroom model on the quality of students’ knowledge about the issues related to the living nature. The applied model implied that the position and role of homework and schoolwork were switched and the multimedia resources were used to a great extent. The research was conducted using a quasi-experiment with parallel groups. The sample of teaching content comprised the segments of the teaching content for the school subject Science and Social Studies, while the sample of participants included 61 students of the third grade of elementary school (30 students respectively in control and experimental groups). In the experimental group, the selected content was taught using the flipped classroom model, whereas the frontal form of classroom interaction was used in the control group, with a minimal use of modern technology
that was limited to Power Point presentations. Unlike the results of the initial test, which showed the uniformity of the groups in terms of the quality of the tested knowledge (reproduction, understanding, and practical application), on the final test of knowledge, the students of the experimental group demonstrated a significantly better achievement. They were more successful in solving tasks that required memorization of facts, critical reflection, solving problem situations, and practical application of knowledge in situations from everyday life. The conclusion of the research is that the application of the flipped classroom model in teaching the content of the Science and Social Studies has a positive effect on increasing the quality of students’ acquired knowledge.

Кeywords: flipped classroom, Science and Social Studies instruction, quality of students’ knowledge, hybrid instruction

 

Литература

 • Aidinopoulou, V. & Sampson, D. G. (2017). An Action Research Study from Implementing the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 20
  (1), 237–247.
 • Aleksić, К., Mladenović, V. (2015). Onlajn platforma SOPHIA u klasičnoj i izokrenutoj učionici. U: VI međunarodna konferencija gimnazija 3К ‒ Кultura Кomunikacija Кompjuter: zbornik radova (68‒75). Novi
  Sad: Gimnazija „Isidora Sekulić”.
 • Antonova, N., Shna, I. & Kozlova, M. (2017). Flipped Classroom in the Higher Education System: a Pilot Study in Finland and Russia. The New Educational Review, 48 (2), 17–27.
 • Aşıksoy, G. & Ozdamli, F. (2017). The Flipped Classroom Approach Based on the 5E Learning Cycle Model-5ELFA. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 19 (4), 1131–1166.
 • Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.
 • Birgili, B., Seggie, F. N. & Oğuz, E. (2021). The trends and outcomes of flipped learning research between 2012 and 2018: A descriptive content analysis, J. Comput. Educ. https://doi.org/10.1007/s40692-021-00183.
 • Blagdanić, S., Lukić, J. (2021). Metodički potencijal modela obrnuta učionica u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi, 34 (3), 43‒60.
 • Cekić-Jovanović, O. (2020). Multimedijalna nastava prirode i društva. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.
 • Cekić-Jovanović, O., Đorđević, M. i Đorđević, M. M. (2019). The Influence of the Flipped Classroom Model on the Development of Key Competences of Future Teachers. The New Educational Review, 26 (2), 271‒282.
 • Du, S.-C., Fu, Z.-T., & Wang, Y. (2014). The Flipped Classroom-Advantages and Challenges. International Conference on Economic Management and Trade Cooperation, Beijing: China Agricultural University, 17-20.
 • Đerić, I. (2021). Koncepcija međunarodnog istraživanja TIMSS 2019. U: Đerić, I., Gutvajn, N., Jošić, S. i Ševa, N. (ur.). TIMSS 2019 u Srbiji – rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka (13‒44). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
 • Elian, S. & Hamaidi, D. (2018). The Effect of Using Flipped Classroom Strategy on the Academic Achievement of Fourth Grade Students in Jordan. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 13 (2),
  110−125.
 • Fulton, К. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39 (8), 12–17.
 • Gallardo Lópeza, E. N., Caleya Zambranob, M. A., Feijoo Garcíac, G., Sánchez Sánchezd, E., Garcíae, J. N. & Mourelle Martínezf, R. (2020). Recursos para Flipped Learning: Moodle versus Edpuzzle. INNODOCT,
  661‒668.
 • Gariou-Papalexiou, A., Papadakis, S., Manousou, E. & Georgiadu, I. (2017). Implementing A Flipped Classroom: A Case Study of Biology Teaching in A Greek High School, Turkish Online Journal of Distance Education,
  18 (3), 47‒65.
 • Gavrilović-Obradović, D., Zdravković, V. (2018). Nastava srpskog jezika u izokrenutoj učionici. Кnjiževnost za decu u nauci i nastavi, 21, 241–248.
 • Gómez-García, G., Marín-Marín, J. A., Romero-Rodríguez, J. M., Ramos Navas-Parejo, M. & Rodríguez Jiménez, C. (2020). Effect of the Flipped Classroom and Gamification Methods in the Development of a Didactic Unit on Healthy Habits and Diet in Primary Education. Nutrients, 12 (8), 2210.
 • Goodwin, B. & Miller, К. (2013). Evidence on flipped classrooms is still coming in. Educational Leadership, 70 (6), 78–80.
 • Gutai, A., Lolić, T., Narandžić, D., Sekulić, D. & Dakić, D. (2020). Flipped classroom metoda u obrazovanju: ključni koncepti. XXVI skup Trendovi razvoja: Inovacije u modernom obrazovanju (1–4). 16‒19. 2. 2020,
  Кopaonik.
 • Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K. & Arfstrom, K. (2013). A Review of Flipped Learning. Flipped Learning Network. Posećeno decembra 2021. na www: https://www.researchgate.net/publication/338804273_
  Review_of_Flipped_Learning
 • Hidayat, L. E. & Praseno, M. D. (2021). Improving Students’ Writing Participation and Achievement in an Edpuzzle-Assisted Flipped Classroom. Education of English as Foreign Language Journal, 4 (1), 1‒8.
 • Hirsch, J. (2014). 4 Tips for flipped learning. Retrieved January 15 from https://www.edutopia.org/blog/4-tips-for-flipped-learning-joe-hirsch.
 • Hultén, M. & Larsson, B. (2018). The flipped classroom: Primary and secondary teachers’ views on an educational movement in schools in Sweden today. Scandinavian Journal of Educational Research, 62 (3),
  433‒443.
 • Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer
  Assisted Language Learning, 28 (1), 81–96.
 • Jarrah, A. & Dia, K. M. (2019). The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Achievement in the New 2016 Scholastic Assessment Test Mathematics Skills. The Journal of Social Sciences Research, 5 (3), 769−777.
 • Jensen, J. L., Kummer, T. A. & Godoy, P. D. (2015). Improvements from a flipped classroom may simply be the fruits of active learning. CBE ‒ Life Sciences Education, 14 (1), 1‒12.
 • Kim, M. К., Kim, S. M., Khera, O. & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22, 37−50.
 • Kuzminska, O., Morze, N. & Smyrnova-Trybulska, E. (2017). Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education. The New Educational Review, 49 (3), 189–200.
 • Lage, M. J., Platt, G. J. & Treglia, M. (2000). Inverting the Classroom: A Gateway to Creating an Inclusive Learning Environment. The Journal of Economic Education, 31 (1), 30‒43.
 • Lai, C. L. & Hwang, G. J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100, 126–140.
 • Lo, C. К. & Hew, К. F. (2017). A critical review of flipped classroom challenges in К-12 education: possible solutions and recommendations for future research. Research and Practice in Technology Enhanced Learning,
  12 (4), 1‒22.
 • Makrodimos, N., Papadakis, S. & Koutsouba, M. (2017). „Flipped classroom” in primary schools: a Greek case. Ανεστραμμένη τάξη σε ελληνικό δημοτικό σχολείο. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως
  Εκπαίδευση, 9, 179‒187.
 • Marušić Jablanović, M., Gutvajn, N. i Jakšić, I. (2017). TIMSS 2015 u Srbiji – rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za
  pedagoška istraživanja.
 • Mayer, E. R. (2001). Multimedia Learning, University of California. Santa Barbara: Cambridge University Press.
 • McLaughlin, J. E., Griffin, L. M., Esserman, D. A., Davidson, C. A., Glatt, D. M., Roth, M. T. & Mumper, R. J. (2013). Pharmacy student engagement, performance, and perception in a flipped satellite classroom.
  American Journal of Pharmaceutical Education, 77 (9), 1–8.
 • Mirkov, S. (1998). Nivoi znanja koja učenici usvajaju u osnovnoj školi. Nastava i vaspitanje, 4, 603‒627.
 • Mohanty, A. & Parida, D. (2016). Exploring the Efficacy & Suitability of Flipped Classroom Instruction at School Level in India: A Pilot Study. Creative Education, 7 (5), 768‒776.
 • Popadić, D., Pavlović, Z. i Žeželj, I. (2018). Alatke istraživača – Metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama. Beograd: Clio.
 • Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (2019). Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 5.
 • Simić, U., Stoković, G. i Ristić, M. (2018). Pedagoški model izokrenute učionice u Web okruženju. U: Veljović, A. (ur.). Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem (389–397). Čačak: Fakultet
  tehničkih nauka.
 • Souza, N. J. D. & Rodrigues, P. (2015). Investigating the Effectiveness of the Flipped Classroom in an Introductory Programming Course. The New Educational Review, 40 (2), 129–139.
 • Stojaković, P. (1998). Blumova taksonomija vaspitnih ciljeva u kognitivnom području i njen značaj za efikasniju individualizaciju učenja i nastave. Pedagogija, 31 (4), 1‒15.
 • Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2030. godine (2021).
 • Tacer, B., Nagy, T., Marinensi, G. & Senden, R. (2021). Flipped classroom: reinvent your teaching practice. Ljubljana: STEP Institute.
 • Tazijan, F. N., Baharom, S. S. & Shaari, A. H. (2016). Building communication skills through flipped classroom. Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang, 4 (1), 289–295.
 • Karina, H., Olivia, L., Tadeo, L. & César, J. (2019). Using the edpuzzle tool for teaching programming logic in higher education. Ecorfan journal ‒ Republic of Paraguay, 5 (9), 20‒25.
 • Videnović, M., Čaprić, G. (2020). PISA 2018: Izveštaj za Republiku Srbiju. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • Vujović, A., Ristić, M. (2015). Hibridna nastava – mogućnosti realizacije modela Izokrenute učionice u nastavi francuskog jezika na Učiteljskom fakultetu. Primenjena lingvistika, 16, 143‒151.
 • Yilmaz, Ö. (2017). Flipped Higher Education Classroom: An Application in Environmental Education Course in Primary Education. Higher Education Studies, 7 (3), 93–102.
 • Yilmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251–260.
 • Zamzami, Z. & Halili, S. H. (2016). Flipped Classroom Research and Trends from Different Fields of Study. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17 (3), 313−340.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345