Classes Supported by Digital Technologies: the Application of the Blog as a Virtual Tool in Biology Teaching

Tihomir Lazarević, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology, e-mail: tihomir.lazarevic@dbe.uns.ac.rs
Vera Županec, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology
Tijana Pribićević, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Biology and Ecology
Иновације у настави, XXXV, 2022/3, стр. 120–133

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2203120Z

 

Summary: Innovations in technology are rapid and workers’ roles in the virtual environment have changed. Due to the great need to educate professionals who need to adapt quickly, the modernization of teaching is gaining momentum. Blog is one of the internet tools that can be effectively implemented in education. The aim of the research is to experimentally test the effects of the application of the blog Biosoikoslogos in biology teaching in relation to traditional teaching and to evaluate the attitudes of first-grade high school students (15-16 years of age) towards the characteristics of the blog. The theoretical method, descriptive method, experimental method with parallel groups, and methods with pedagogical statistics were applied in the research. The results of the study showed that the students who used the blog achieved statistically significantly better results than the students who did not use the blog. The results also showed that the most important features of the blog are those that are the most helpful for students to directly facilitate learning. The analysis of the results shows that blog-based biology teaching is significantly more effective than traditional teaching, should be applied more frequently in practice, and students should evaluate blog features differently.

Keywords: teaching biology, ICT in teaching, blog in teaching

НАСТАВА ПОДРЖАНА ДИГИТАЛНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА:
ПРИМЕНА БЛОГА КАО ВИРТУЕЛНОГ НАСТАВНОГ СРЕДСТВА У НАСТАВИ БИОЛОГИЈЕ

Иновације на пољу технологије су брзе, а улоге радника у виртуелном амбијенту измењене. Због велике потребе за образовањем стручњака, који се морају брзо прилагођавати, модернизација наставе је веома актуелна. Образовање тренутно доживљава брзе промене услед повећања умрежених заједница заснованих на технологији. Један од интернет алата који се ефикасно може применити у образовању је блог. Блог је интернет платформа која обједињује текстуалне, аудио и видео садржаје на једном месту. На блогу су садржаји поређани обрнутим хронолошким редоследом, од најактуелнијег, према старијим, што га чини изузетно прегледним. Ова платформа омогућује двосмерну (Wеb 2.0) комуникацију, тако да корисници могу синхроно да размењују информације. Циљ овог истраживања била је експериментална провера ефеката примене блога у настави биологије на постигнућа ученика у односу на традиционалну наставу, као и сагледавање ставова ученика првог разреда гимназије (15‒16 година) о карактеристикама блога. У односу на циљ истраживања формулисани су задаци за операционализацију циља: 1. Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у постигнућу ученика из биологије на финалном тесту између ученика који су користили блог у обради наставне теме Основи цитологије у првом разреду гимназије и ученика који су исту наставну тему реализовали традиционалном наставом; 2. Утврдити које карактеристике блога су ученицима најважније. У истраживању је коришћен експериментални модел са паралелним групама, експерименталном € групом, у којој су ученици користили блог за учење биолошких садржаја и контролном (К) групом, у којој је настава реализована на традиционалан начин. Узорак истраживања је чинио укупно 171 ученик, при чему је у експерименталној групи било 85 ученика из гимназије у Шапцу, а у контролној 86 ученика из гимназије у Новом Саду. Инструменти коришћени у истраживању су: иницијални тест (примењен је на почетку истраживања, пре увођења иновативног модела наставе, којим су Е и К група уједначене према претходном знању из биологије), финални тест (примењен је у обе групе након увођења иновативног модела наставе у Е групи) и скала процене, којом су ученици вредновали различите карактеристике блога.
За обраду података на иницијалном и финалном тесту коришћен је т-тест уз праг значајности p<.05. Подаци о напредовању ученика Е и К групе од иницијалног до финалног тестирања обрађени су комбинованом анализом варијансе (АНОВА). При обради података о карактеристикама блога рачуната је аритметичка средина бодова на скали од 1 (није ми важно) до 4 (веома ми је важно).
Резултати истраживања: Анализа добијених резултата показала је да постоји статистички значајна разлика у постигнућима ученика Е и К на финалном тесту знања у корист експерименталне групе. Ученици Е групе су постигли више поена на финалном тесту, у просеку 78,15 поена (од максималних 100 поена), у односу на испитанике К групе, који су освојили у просеку 69,20 поена. Резултати су, такође, показали и да су ученицима најважније карактеристике блога које им директно олакшавају учење. Истраживање је показало да је ученицима најважнија карактеристика блога према којој „имају могућност да виде сложене биолошке процесе на видео запису”. Осим ове, врло је значајна и карактеристика „која ученицима омогућује да виде слике и шеме”, јер визуализација може бити моћно средство интуиције, играјући кључну улогу у трансформацији начина на који ученици размишљају о научној сфери. Карактеристике да „уз помоћ блога ученици могу ефикасно да уче градиво код куће”, као и она „да могу да уче у време када њима највише одговара” такође су високо вредноване. Најмање важна карактеристика блога, према мишљењу ученика, јесте она „да им блог омогућује да од куће, кроз коментаре са другим ученицима, провере своје знање”, а затим карактеристика према којој их „блог подстиче да изразе своје мишљење кроз коментаре, без бојазни да ће их други ученици исмевати”. Иако су најмање вредноване од стране ученика, ове карактеристике се морају посматрати у контексту других наведених карактеристика. Закључци и педагошке импликације: Резултати до којих се дошло у овом истраживању указују на то да блог значајно доприноси побољшању постигнућа из биологије код ученика који га користе у настави. Због тога би његова примена требало да буде много више заступљена у наставној пракси у Србији. Такође, резултати указују и на то да су ученицима важне различите карактеристике блога, али да се посебно истичу карактеристике које им директно олакшавају савладавање градива (слике, шеме, видео-записи, комфор учења од куће…), те би при креирању садржаја на блогу посебну пажњу требало посветити овим сегментима.
Употреба блога у настави са собом доноси и неколико питања. Како користити тех нологију која је на располагању у настави? Да ли постоји воља наставника да размењује информације са другим наставницима из истог или других наставних подручја, образовно-васпитним установама, родитељима и пратећим друштвеним организацијама? Надамо се да ће будућа истраживања дати одговоре на ова питања, како би се слика о употреби дигиталних технологија у настави употпунила и дала детаљнији увид о предностима и недостацима њихове употребе у настави.

Кључне речи: настава биологије, ИКТ у настави, блог у настави

 

References

 •  Aberšek, B. (2013). Cogito Ergo Sum Homomachine? Journal of Baltic Science Education, 12 (3), 268–270.
 • Aberšek, B., Borstner, B. & Bregant, J. (2014). The virtual science teacher as a hybrid system: cognitive science hand in hand with cybernetic pedagogy. Journal of Baltic Science Education, 13 (1), 75–90.
 • Achterman, D. (2006). Making connections with blogs and wikis. California School Library Association Journal, 30 (1), 29–31.
 • Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD Education Working Papers, 41. OECD Publishing. http://www.doi.org/10.1787/218525261154
 • Bâldea, M., Maier, A. & Simionescu, O. (2015). Using Blogs as a Communication tool for Teaching Students in the Architecture Design Studio. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2758–2762.
 • Campbell, A. P. (2003). Weblogs for use with ESL classes. The internet TESL journal, 9 (2), 33–35.
 • Cavanagh, M., Bower, M., Moloney, R. & Sweller, N. (2014). The effect over time of a video based reflection system on preservice teachers’ oral presentations. Australian Journal of Teacher Education, 39 (6), 1–16.
 • Ching, G. S. (2012). Blog assisted learning: Experiences in learning Business English vocabularies. International Journal of Research Studies in Educational Technology, 1 (1), 3–12.
 • Chou, C. M. (2011). Student teachers socialization development by teaching blog: Reflections and socialization strategies. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10 (2), 190–201.
 • Churchill, D. (2009). Educational applications of Web 2.0: Using blogs to support teaching and learning. British Journal of Educational Technology, 40 (1), 179–183. http://www.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2008.00865.x
 • De Andrés Martínez, C. (2012). Developing metacognition at a distance: Sharing students’ learning strategies on a reflective blog. Computer Assisted Language Learning, 25 (2), 199–212.
 • De Souza-Hart, J. A. (2010). Biology Blogs: An Online Journal Club & Assessment Tool. The American Biology Teacher, 72 (3), 149–149. http://www.doi.org/10.1525/abt.2010.72.3.4
 • Duncan, R. G. (2007). The role of domain-specific knowledge ingenerative reasoning about complicated multileveled phe-nomena. Cognition and Instruction, 25, 271–336.
 • Eraković, B. R. & Lazović, V. S. (2020). University teachers’ attitudes towards using Moodle platform in teaching philological academic courses. Inovacije u nastavi, 33 (3), 43–57. http://www.doi.org/10.5937/
  inovacije2003043E
 • Gilbert, J. A., Clark, D. & Roy, D. P. (2016). Blogging: what’s all the fuss? SAM Advanced Management Journal, 81 (4), 4–15.
 • Godwin-Jones, B. (2003). Emerging technologies. Blogs and wikis: Environments for on-line collaboration. Language Learning & Technology, 7 (2), 12–16.
 • Goktas, Y. & Demirel, T. (2012). Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions. Computers & Education, 58 (3), 908–917.
 • Guan, N., Song, J. & Li, D. (2018). On the Advantages of Computer Multimedia-aided English Teaching. Procedia computer science, 131, 727‒732.
 • Halic, O., Lee, D., Paulus, T. & Spence, M. (2010). To blog or not to blog: Student perceptions of blog effectiveness for learning in a college-level course. The Internet and Higher Education, 13 (4), 206–213.
 • Hourigan, T. & Murray, L. (2010). Investigating the emerging generic features of the blog writing task across three discrete learner groups at a higher education institution. Educational Media International, 47 (2), 83–
  101.
 • Hramiak, A., Boulton, H. & Irwin, B. (2009). Trainee teachers’ use of blogs as private reflections for professional development. Learning, Media and Technology, 34 (3), 259–269.
 • Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners’ perceptions. British Journal of Educational Technology, 42 (5), 736–746.
 • Jenkinson, J. (2018). Molecular Biology Meets the Learning Sciences: Visualizations in Education and Outreach. Journal of Molecular Biology, 430 (21), 4013–4027.
 • Jensen, J. L., Dario-Becker, J., Hughes, L. E., Amburn, D. S. K. & Shaw, J. A. (2012). A Call for a Community of Practice to Assess the Impact of Emerging Technologies on Undergraduate Biology Education. Journal of
  Microbiology & Biology Education, 13 (1), 21–27.
 • Jita, T. (2018). Exploring pre-service teachers’ opportunities to learn to teach science with ICTs during teaching practice. Journal of Education (University of KwaZulu-Natal), 71, 73–90. http://www.doi.org/10.17159/2520-
  9868/i71a05
 • Johnson, H., McNally, S., Rolfe, H., Ruiz-Valenzuela, J., Savage, R., Vousden, J. & Wood, C. (2019). Teaching assistants, computers and classroom management. Labour Economics, 58, 21–36.
 • Kihoza, P., Zlotnikova, I., Bada, J. & Kalegele, K. (2016). Classroom ICT integration in Tanzania: Opportunities and challenges from the perspectives of TPACK and SAMR models. International Journal of Education and
  Development using ICT, 12 (1), 107–128
 • Lazarević, T., Miljanović, T., Županec, V. & Zarić, G. (2018). The effects of using blog as a web tool in biology teaching in high schools. Journal of Baltic Science Education, 17 (2), 331–342.
 • Lazarević T. (2019). Efekti primene bloga u nastavi biologije u gimnaziji (doktorska disertacija). Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet.
 • Luehmann, A. L. & Tinelli, L. (2008). Teacher professional identity development with social networking technologies: learning reform through blogging. Educational Media International, 45 (4), 323–333.
 • Mansor, A. Z. (2011). Reflective learning journal using blog. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 18, 507–516.
 • Navarro, S., Zervas, P., Gesa, R. & Sampson, D. (2016). Developing teachers’ competences for designing inclusive learning experiences. Educational Technology and Society, 19 (1), 17–27.
 • Norrby, M., Grebner, C., Eriksson, J. & Bostrom, J. (2015). Molecular rift: virtual reality for drug designers. Journal of chemical information and modeling, 55 (11), 2475–2484.
 • Pavo, M. Á. H. & Rodrigo, J. C. (2015). Interaction analysis of a blog/journal of teaching practice. The Internet and Higher Education, 27, 32–43.
 • Pinkman, K. (2005). Using blogs in the foreign language classroom: Encouraging learner independence. The JALT CALL Journal, 1 (1), 12–24.
 • Ray, J. (2006). Welcome to the blogosphere: The educational use of blogs. Kappa Delta Pi Record, 42 (4), 175–177.
 • Ristić, M., Blagdanić, S. (2017). Nove perspektive u obrazovanju – vanučionička nastava u digitalnom okruženju. Inovacije u nastavi, 30 (2), 1–14. http://www.doi.org/10.5937/inovacije1702001R
  •• Rivera-Laylle, L. I., Fernández-Morales, K., Guzmán-Games, F. J. & Eduardo-Pulido, J. (2017). ICT acceptance by university professors: Knowledge, attitude, and practicality. Revista Electrónica Educare, 21 (3), 99‒116.
  http://www.doi.org/10.15359/ree.21-3.6
 • Shih, R. C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26 (6), 883–897.
 • Sun, Y. C. (2012). Examining the effectiveness of extensive speaking practice via voice blogs in a foreign language learning context. CALICO Journal, 29 (3), 494–506.
 • Tabachnick, G. B. & Fidell S. L. (2013). Using Multivariate Statistics. London: Pearson Education.
 • Tang, E. & Lam, C. (2014). Building an effective online learning community (OLC) in blogbased teaching portfolios. The Internet and Higher Education, 20, 79–85.
 • Tibell, L. A. E. Rundgren, C. J. (2010). Educational challenges of molecular life science: characteristics and implications for education and research. CBE Life Science Education, 9, 25–33.
 • Vadia, M. N. (2018). Using Classroom Blog to Teach Writing to Senior High School Students. Journal of English Language Teaching, 7 (1), 187–193.
 • Van Wyk, M. M. (2018). Blog phenomenology: Student teachers’ views of learning to teach economics. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 13 (2), 62–77. http://www.doi.org/10.4018/
  IJWLTT.2018040105
 • Yang, C. & Chang, Y. S. (2012). Assessing the effects of interactive blogging on student attitudes towards peer interaction, learning motivation, and academic achievements. Journal of Computer Assisted Learning, 28 (2),
  126–135.
 • Zabalza, M. Á. (2004). Diarios de clase: un instrumento de investigación y desarrollo profesional. Madrid: Narcea.
 • Zhang, D. (2009). The Application of Blog in English Writing. Journal of Cambridge Studies, 4, 64–72.
Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345