Теоријско-методолошке основе креирања уџбеника руског језика за одрасле почетнике у српској говорној и социокултурној средини

Наташа Д. Ајџановић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад, Србија, имејл: najdzanovic@ff.uns.ac.rs
Јелена Т. Гинић, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија
Иновације у настави, XXXV, 2022/4, стр. 99–112

 

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2204099A

Резиме: Креирање уџбеника страног (руског) језика за одрасле представља својеврстан изазов, како у погледу одабира метода, тако и у погледу одабира елемената његове макроструктуре, у првом реду текстова као основног елемента макроструктуре уџбеника, преко система вежбања, али и одабира и креирања илустративног материјала, као изузетно важног елемента за успешност уџбеника. Концепција уџбеника страног језика за одрасле требало би да буде заснована на комуникативном приступу, који подразумева подједнако овладавање свим облицима функционално-прагматичке компетенције (разумевањем говора, писаног текста, писаним и усменим изражавањем и медијацијом), као и лингвистичком компетенцијом. Теме које се обрађују већ су унапред предвиђене Заједничким европским оквиром за живе језике за сваки ниво понаособ, али њихову презентацију треба прилагодити узрасној циљној групи, која је, када се ради о уџбенику за одрасле, врло широка – од студената до треће доби. Посебну пажњу у уџбенику, међутим, треба посветити одабиру и презентацији лингвокултуролошких елемената, чији минимум није унапред одређен и који је неопходно дефинисати, уз нужно, скривено или отворено, поређење култура. У раду ће бити представљена теоријско-методолошка полазишта уџбеника за почетно учење руског језика, као и примена неопходних метода и поступака у оквиру могућих конструкцијских решења за превазилажење тешкоћа приликом креирања једног оваквог уџбеника.

Кључне речи: руски језик, уџбеник страног језика за одрасле почетнике, лингвокултуролошки минимум, креирање уџбеника.

 

Summary: The design of a foreign (Russian) language textbook for adult beginners presents a challenge both in terms of method selection and the selection of elements within its macrostructure, primarily the texts, as well as exercises and the choice and design of illustrative materials, which are crucial for the textbook efficacy. The concept of a foreign language textbook for adults should be based on the communicative approach, which involves equal mastery of all manifestations of functional, pragmatic, and linguistic competences. The topics covered in the textbooks are specified by the Common European Framework of Reference for Languages for each level individually, but their presentation should be adapted to the age of the target learners, which is rather broad – from students to senior citizens. Special attention should be paid to the selection and presentation of linguistic-cultural features, whose minimum is not predetermined and which needs to be defined along with the necessary comparison of cultures, either overt or covert. Therefore, along with the aforementioned definition of the linguistic-cultural minimum for A1 level, the paper will also present the theoretical and methodological premises, as well as the application of necessary methods and procedures within the possible structural solutions for overcoming difficulties in creating such a textbook.

Кeywords: Russian language, Foreign language textbook for adult beginners, linguistic and cultural minimum, textbook design

 

Извор

 • Ginić, J., Ajdžanović, N., Spasić, N. i Sabo B. (2020). Ni puha ni pera! Učebnik russkogo âzyka: èlementarnyj uroven’. Beograd: Centar ruskog geografskog društva.

Литература

 • Abramova, M. V. (2015) Interaktivnost’ uchebnogo teksta v kontekste formirovaniia͡ kommunikativnoĭ kompetents͡ ii inostrannykh uchashchikhsi͡a. Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo, 18 (4), 529‒539.
 • Aĭdzhanovich, N. & Ginich, E. (2020). Lingvokul’turologicheskiĭ aspekt v uchebnike Ni pukha ni pera!. V: Abramova, I. I͡u., Gorshkova, T. M., Pereslagina, E. R. i Tolkacheva I. V. Novye vozmozhnosti v obuchenii russkomu i͡azyku kak inostrannomu i prepodavanii na russkom i͡azyke. Serbii͡a – Rossii͡a (12–19). Nizhniĭ Novgorod: NNGU im. N. I. Lobachevskogo.
 • Ajdžanović, N. (2016). Sistem nastave ruskog jezika na nižem osnovnoškolskom uzrastu u srpskoj govornoj i sociokulturnoj sredini (doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
 • Arutûnov, A. R. (1987). Konstruirovanie i ėkspertiza uchebnika. Moskva: Institut russkogo ia͡ zyka im. A. S. Pushkina.
 • Arutûnov, A. R. & Trušina, L. B. (1986). Učebnik russkogo âzyka dlâ inostrancev: problemy i rešeniâ. V: Morkovkin, V. V., Trušina, L. B. Učebniki i slovari v sisteme sredstv obučeniâ russkomu âzyku kak inostrannomu (5‒13). Moskva: Russkij âzyk.
 • Bim, I. L. (1981). Klûčevye problemy teorii učebnika: struktura i soderžanie. V: Trušina, L. B. Soderžanie i struktura russkogo âzyka kak inostrannogo (9‒16). Moskva: Russkij âzyk.
 • Dolmatova, O. & Novacac E. (2017). Tochka Ru: Russian Course Textbook A1. Moscow: Tochka.ru.
 • Ginić, J. i Ajdžanović, N. (2021). Metodologija organizacije lingvodidaktičkog materijala u udžbeniku ruskog jezika Ni puha ni pera!. Filolog, 12 (23), 132–149.
 • Gosudarstvennyĭ standart po russkomu ia͡ zyku kak inostrannomu. Ėlementarnyĭ uroven’ (2001). Moskva – Sankt-Peterburg: Zlatoust.
 • Končarević, K. (2002). Savremeni udžbenik stranog jezika: struktura i sadržaj. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Končarević, K. (2004). Savremena nastava ruskog jezika. Sadržaji, organizacija, oblici. Beograd: Slavističko društvo Srbije.
 • Passov, E. I. (1977). Osnovy metodiki obucheniia͡ inostrannym ia͡ zykam. Moskva: Russkiĭ ia͡ zyk.
 • Passov, E. I. (1989). Osnovy kommunikativnoĭ metodiki obucheniia͡ inoia͡ zychnomu obshcheniiu͡ . Moskva: Russkiĭ ia͡ zyk.
 • Sosenko, Û. È. (1979). Kommunikativnye podgotovitel’nye upražneniâ. Moskva: Russkij âzyk.
 • Teremova, R. M. (2013). Interaktivno-kommunikativnaia͡ sostavlia͡ iu͡ shchaia͡ uchebnika po russkomu ia͡ zyku kak inostrannomu i ee realizat͡sii͡a v uchebnom prot͡sesse. Mir russkogo slova, 2, 96‒100.
 • Vokhmina, L. L. (1993). Khochesh’ govorit’ – govori: 300 uprazhneniĭ po obucheniiu͡ ustnoĭ rechi. Moskva: Russkiĭ i͡azyk.
 • Zajednički evropski okvir za učenje, nastavu i ocjenjivanje jezika. (2002). Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345