Фибоначи и златни пресек у интердисциплинарној настави

др Драгана Миличић, Универзитет у Београду, Биолошки факултет, имејл: draganam@bio.bg.ac.rs
Марина Дрндарски, ОШ „Дринка Павловић“, Београд
Албина Холод, ОШ „Раде Драинац“, Београд
Зорица Лазић, ОШ „Филип Кљајић Фића“, Београд

Иновације у настави, XXVII, 2014/4, стр. 86–91

doi:10.5937/inovacije1404086M

|PDF|

 

Резиме: Златни пресек и Фибоначијеви бројеви се појављују у природи често. У математици је познато да било коју потенцију златног броја фи (φ) можемо добити тако што саберемо две претходне потенције. У биологији, на пример, то се очитује у расту организама, као и кроз додавање одређеног броја јединки у популацији већ постојећима. Секвенце бројева познате као Фибоначијева серија могу се препознати у многим творевинама у природи, а често код живих бића и природних појава постоје обрасци са три, пет или чак осам златних спирала. Тематика златног пресека веома је погодна као метод за постизање интердисциплинарности у настави. Интердисциплинарна настава отвара могућност ка проширивању наставничких компетенција и доприноси размени идеја и
искустава. Међутим, иако се у последње време веома инсистира на оваквом начину рада у школама, чини се да наставници још увек показују извесну дозу резерве о томе како у пракси, са постојећом организацијом и фондом часова, реализовати овакав вид наставе. Имајући у виду проблеме са којима се наставници суочавају, на Биолошком факултету Универзитета у Београду осмишљен је тематски интердисциплинарни семинар „Спирале и зечеви“, намењен пре свега наставницима основних школа. Према мишљењу полазника семинара, примена Фибоначијевих низова својом једноставношћу и очигледношћу може допринети подизању интересовања ученика за школско градиво, а представља и добар начин за повезивање знања из различитих предмета, као и за популаризацију науке уопште.

Кључне речи: Фибоначи, златни пресек, настава, интердисциплинарност.

Summary: Golden ratio and Fibonacci numbers appear oft en in nature. It is known in Mathematics that any potential of the golden number fi (φ) we can get by addition of the two previous potentials. In biology, for example, it is seen in organism growth, as well as adding a number to of units into the existing population. Sequences
of numbers known as Fibonacci’s serial can be recognized in many creations in nature, and very oft en among living organism and natural occurrences, there are patterns of three, fi ve or even eight golden spirals. The topic of golden ratio is very appropriate as the model for achieving interdisciplinary segments in teaching. Interdisciplinary
teaching opens possibilities towards widening teachers’ competencies and contributes to exchanging ideas and experience. Nevertheless, in recent time, it has been insisted on this way of work at schools, teachers are reluctant to realize this kind of taching in practice, because of organisation and the number of classes. Taking into account problems, which teachers face, thematic interdisciplinary seminar Spirals and rabbits has been organised at the Faculty of Biology, aimed primarily at primary school teachers. According to attitudes of the participants, application of Fibonacci’s arrays, by their simplicity and being so obvious, can contribute to raising students’ interest for school curriculum, and it is a good way of connecting knowledge from diff erent subject and popularization of science in general.

Key words: Fibonacci, Golden ratio, teaching, interdisciplinary approach

 

Литература:

  • Harlen, W. (ed.). (2010). Principles and big ideasof science education. Hatfi eld : Association for Science Education, College Lane.
  • Hemenvej, P. (2009). Tajni kod – Zlatni rez, tajanstvena formula koja vlada umetnošću, prirodom i znanošću. Zagreb: V/B/Z.
  • Шефер, Ј. (2005). Креативне активности у тематској настави, XVIII (3). Београд: Институт за педагошка истраживања.
  • Шефер, Ј. (2008). Евалуација креативних активности у тематској настави. Београд: Институт за педагошка истраживања, Библиотека „Истраживачки радови“ 94.
  • ЗУОВ (2012). Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, и стручних сарадника за школску 2012/2013. годину. Београд: Центар за професионални развој запослених у образовању, Завод за унапређивање образовања и васпитања.
  • ЗУОВ (2013). Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, и стручних сарадника за школску 2013/2014. годину. Београд: Центар за професионални развој запослених у образовању, Завод за унапређивање образовања и васпитања.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345