Стандарди постигнућа ученика у функцији ефикасне диференциране наставе математике

Мирко Р. Дејић, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, имејл: mirko.dejic@uf.bg.ac.rs
Весна В. Миленковић, Основна школа ,,17. октобар“, Јагодина, Србија

Иновације у настави, XXIX, 2016/2, стр. 15–24

doi:10.5937/inovacije1602015D

| PDF | | Extended summary PDF |

 

Резиме: Савремена методика наставе математике подразумева уважавање различитих карактеристика ученика којима не одговара исти третман који је предвиђен класичном наставом. Увођење иновација у наставу математике треба да представља реакцију на недостатке традиционалне наставе математике. Оне морају бити смишљене тако да доприносе ефикасности наставе. Стандарди постигнућа ученика, као образовна иновација, имају за циљ да помогну учитељима у припремању наставе у којој ће се уважавати индивидуалне карактеристике ученика. У почетној настави математике стандардима се уважавају интелектуално-математичке способности ученика. Повезаност тростепеног вида диференциране наставе и три нивоа стандарда постигнућа ученика могу се користити за унапређивање рада у настави. Значај припремања диференциране наставе математике помоћу стандарда постигнућа огледа се у подизању нивоа знања ученика, као и у развијању потенцијалних способности сваког ученика. Овај рад посвећен је аспектима функционалног коришћења стандарда постигнућа ученика у организовању ефикасне диференциране наставе математике. Ради јаснијег сагледавања поменуте теме и њеног значаја у настави, најпре сагледавамо појам диференциране наставе, стандарда постигнућа ученика, као и њихову тростепену повезаност. Посебну пажњу посветићемо потенцијалном значају стандарда у диференцираној настави као виду савременог приступа настави математике. Тако желимо да подстакнемо нашу стручну јавност да размотри утицај стандарда на успех ученика у почетној настави математике.

Кључне речи: почетна настава математике, стандарди постигнућа, диференцирана настава, ученик.

Summary: Contemporary Teaching Mathematics Methodology means considering different characteristics of students, who do not require the same treatment proposed by the classical way of teaching. Introducing innovations into Mathematics teaching should represent a reaction to disadvantages of traditional Mathematics teaching. They must be created in the way to contribute to the efficiency of teaching. Standard innovations of students as educational innovation, has the aim to help teachers prepare classes, which will meet the requirements of individual characteristics of students. There are standards in initial Mathematics teaching which consider intellectual-mathematical abilities of students. Connection of the three-level aspect of teaching differentiation and three levels of standard of students’ achievements can contribute to improvement of work in teaching. The significance of preparation o differentiated Mathematics teaching according to the achievement standards is seen in the level of erasing knowledge of students, as well as development of potential abilities of each student. This paper is devoted to aspects of functional using of standards of students’ achievements in organising efficient differentiated Mathematics teaching. For the purpose of clearer observation of the mentioned topic and its significance in teaching, we are first to analyse the term of differentiated teaching, standards of students’ achievements and its three-degree interconnectivity. Special attention is going to be given to potential significance of standards in differentiated teaching as aspect of contemporary approach to teaching Mathematics. In this way, we would like to provoke our professional audience to discuss the influence of standards on the success of students in initial Mathematics teaching.

Key words: initail Mathematics teaching, standard achievements, differentiated teaching, student.

 

Литература

 • Dejić, М. (2000). Nastavne metode i način njihovog korišćenja u početnoj nastavi matematike. Učitelj. 70 (4), 55–61.
 • Dejić, М., Egerić, М. (2007). Metodika nastave matematike. Jagodina: Učiteljski fakultet.
 • Dejić, М., Milinković, Ј. (2012). Obrazovni standardi – osnova diferencirane nastave matematike. Inovacije u nastavi. 2, 97–104.
 • Đorđević, Ј. (1997). Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Đurić, Đ. (1998). Modeli diferencirane nastave. Osobine učenika i modeli diferencirane nastave – činioci efikasnosti osnovnog obrazovanja. 2, 13–30.
 • Egerić, М. (2004). Sadržajna diferencijacija u nastavi matematike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Gončarov, N. K. (1971). Differenciaciя i individualizaciя obrazovaniя i vospitaniя v savremennыh usloviяh. Moskva: APP SSSR.
 • Gusev, V. A. (2003). Psihologo-pedagogičeskie osnovы obučeniя matematike. Moskva: Verbum-M.
 • Joksimović, А. (2014). Novija shvatanja pojma diferencirana nastava. Pedagogija – časopis foruma pedagoga. 159–168.
 • Jukić, S. i sar. (1998). Didaktika. Jagodina: Učiteljski fakultet.
 • Levkov, Lj., Kartal, V. (2010). Obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa. Učitelj – časopis Saveza učitelja Republike Srbijе. 78, 28–32.
 • Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989). Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZUNS.
 • Potkonjak, N., Pijanović, P. (1996). Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Stanojević, D. i sar. (2010). Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Matematika. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
 • Vilotijević, М. (1999). Didaktika 1. Predmet didaktike. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Vilotijević, М. (1999). Didaktika 2. Didaktičke teorije i teorije učenja. Beograd: Učiteljski fakultet.
 • Zarupski, S., Mijanović, N. (2014). Matematika 4, vežbanka za četvrti razred. Beograd: Eduka.
 • www.ceo.edu.rs, посећен 18. јануар 2016.

 

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345