Утицај нове продукције знања на савремене универзитете

Радован Б. Грандић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, имејл: grandic@neobee.net
Маја М. Босанац, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет
Иновације у настави, XXXII, 2019/3, стр. 39–50

| PDF | | Extended summary PDF |
doi: 10.5937/inovacije1903039G

 

Резиме: Савремени универзитети, условљени првенствено процесом глобализације, све више се суочавају са бројним, како унутрашњим, тако и вањским изазовима. У том контексту расте и значај проучавања односа између: теорије и праксе; наставе и истраживања (прве и друге мисије универзитета); као и проучавање односа универзитета и заједнице (треће мисије универзитета). У различитим периодима, у зависности од друштвених потреба, и овај однос је варирао и значај се придавао различитим мисијама. На основу проучене литературе као циљ рада поставља се представљање различитих модела продукције знања ‒ такозваних Модела 1 и Модела 2 ‒ као и све веће актуелизовање Модела 3, са посебним освртом на однос универзитета и друштва. Основни циљ операционализован је на уже задатке, у оквиру којих представљамо и теорију и праксу хеликса; троструког и четвороструког хеликс модела, са истакнутом усмереношћу на улоге које универзитети имају у овим моделима. Као закључак рада истиче се да се универзитети налазе пред бројним изазовима и променама, примењено знање које се ставља у функцију напретка друштва добија све већи значај. У том процесу неопходно је да тржиште служи друштву, а не обрнуто. У супротном, универзитети ће изгубити своју аутономију и уместо критичара друштва постаће искључиво услужне установе.

Кључне речи: универзитет, академске револуције, троструки хеликс, четвороструки хеликс.

 

Summary: Contemporary universities, primarily conditioned by the process of globalization, are increasingly facing numerous internal and external challenges. In this context, it has become very
important to explore the relationship between theory and practice, teaching and research (first and second university missions), as well as the university-community relations (third university mission). In different periods, depending on social needs, this relationship also varied and importance was attached to different missions. Based on the studied literature, the aim of this paper is to present different models of knowledge production, the so-called Model 1 and Model 2, as well as the increasing actualization of Model 3, with a special emphasis on the relationship between universities and society. The main goal has been operationalized to narrower tasks within which we present the theory and practice of the helixes; triple and quadruple helix models with a focus on the roles that universities play in these models. As a conclusion of the paper, we point out that universities are facing numerous challenges and changes, and the applied knowledge incorporated in the society’s progress is gaining importance. In this process, it is imperative that the market serve the society, not the other way around. Otherwise, the universities will lose their autonomy and will become merely service-oriented institutions, rather than the critics of the society.

Keywords: university, academic revolutions, triple helix, quadruple helix.

 

Литература:

 • Altbach, P. G. (2008). The Complex Roles of Universities in the Period of Globalization. In: Global University Network for Innovation (GUNI). Report: Higher Education in the World 3: New Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development (5–14). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Arbo, P. & Benneworth, P. (2007). Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review. Paris: OECD.
 • Bilić, A. (2009). Akademska prava sveučilišnih nastavnika i suradnika u Republici Hrvatskoj. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2), 860‒885.
 • Bok, D. (2005). Univerzitet na tržištu: komercijalizacija visokog školstva. Beograd: Clio.
 • Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. J. (2014). Developed democracies versus emerging autocracies: Arts, democracy, and innovation in Quadruple Helix innovation systems. Journal of Innovation and Entrepreneurship. 3 (12), 1‒23.
 • Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and „Mode 2“ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research policy. 29 (2), 109‒123.
 • Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. & Trow, M. (1994). The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage.
 • Ješić, J. (2015). Model četvоrostruke spirale (Quadruple Helix model) kao osnova nacionalnog inovacionog sistema (doktorska disertacija). Novi Sad: Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica.
 • Ledić, J., Ćulum, B. (2011). Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 • Milutinović, J. (2008). Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.
 • Mugabi, H. (2014). Institutionalisation of the ’third mission’of the university: The case of Makerere University. Tampere: Tampere University Press.
 • Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (2019). Posećeno 18. 8. 2019. godine na www: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/03/Nacrt-Zakona-o-dualnom-modelu-studija-uvisokom-obrazovanju.pdf.
 • Penezić, N. D., Anđelić, G., Ješić, J., Andrejević-Panić, A. i Vukadinović, S. (2015). Makroekonomski ambijent za razvoj Quadruple Helix modela regionalne konkurentnosti AP Vojvodine. Poslovna ekonomija. 9 (2), 45‒62.
 • Polšek, D. (2015). Contra paedagogicos. Ideja o liberalnom obrazovanju. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
 • Readings, B. (1996). The University in Ruins. Cambridge‒Harvard University Press.
 • Schoen, A. (2006). Strategic Management of University Research Activities. Methodological Guide – PRIME project. Observatory of the European University. Retriеved July 28, 2019. from www: http://www.finhed.org/media/files/01-THIRD_MISSION_poglavlje_125_169.pdf.
 • Secundo, G., Perez, S. E., Martinaitis, Ž. & Leitner, K. H. (2017). An Intellectual Capital framework to measure universities’ third mission activities. Technological Forecasting and Social Change. 123, 229‒239.
 • Spasojević, D., Kleut, J., Branković, J. (2012). Društvene promene, Bolonjski proces i treća misija Univerziteta u Srbiji. TEME. 36 (3), 1157‒1172.
 • Starc, J., Rodica, B., Konda, I. (2014). Teorijsko znanje i praksa u globalnom okruženju. Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta. 5 (1), 7‒13.
 • Wissema, J. G. (2009). Towards the Third Generation University. Managing the University in Transition. UK: Edward Elgar.
 • Zheng, P. (2010). The “Second Academic Revolution“: Interpretations of Academic Entrepreneurship. Canadian Journal of Higher Education. 40 (2), 35‒50.
 • Žiru, A. (2013). O kritičkoj pedagogiji. Beograd: Eduka.

 

Copyright © 2019 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited.

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345