Factors that influence attitudes towards early foreign language learning in Slovenia

Smajla Tilen, Elementary School Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper-Capodistria, Slovenia, e-mail: tilen.smajla@guest.arnes.si
Иновације у настави, XXXV, 2022/2, стр. 41–55

| PDF | | Extended summary PDF |
DOI: 10.5937/inovacije2202041T

Abstract: The paper presents the research results into young learners’ attitudes towards their first foreign language (FL 1) according to their age and grade. A 406-strong sample of the 2nd, 3rd, and 4th graders participated. The results showed no statistically significant differences in the T-test, whereas the results from the ANOVA and the Bonferroni post-hoc test showed statistically significant correlations, establishing that the attitudes of the fourth graders and partly third graders differ significantly from those of the second graders for most of the items. The discourse of primary school class teachers with ESP training might have triggered the formation of different attitudes among students in comparison to general training in philology. Hence, an age- and grade-appropriate teacher training certainly makes all the difference.

Keywords: Young learners, ESP, foreign language learning, philology, state elementary school.

Смајла Тилен
Основна школа „Pier Paolo Vergerio il Vecchio”,
Копар, Словенија

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА СТАВОВЕ О УЧЕЊУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
НА РАНОМ УЗРАСТУ У СЛОВЕНИЈИ

У раду износимо резултате истраживања о ставовима деце према првом страном језику који уче у школи, а у зависности од њиховог узраста и оцена које имају из тог предмета. Проблем у вези са подучавањем страног језика на раном узрасту настао је услед неколико чињеница: иако се наставници страних језика школују на универзитетима у Словенији већ неколико деценија, у већини случајева обука из методике наставе спроводи се на одсецима филолошких, уметничких и педагошких факултета, и то превасходно за предавање страних језика узрасту од петог разреда основне школе и надаље. Међутим, од спровођења реформе школства по Болоњи из 2003. године и постепеног увођења првог страног језика у прва три разреда државне основне школе, многи ученици нижих разреда променили су своје ставове у вези са учењем првог страног језика. У Словенији први страни језик предају наставници страних језика од четвртог разреда и надаље, мада им је дозвољено да предају и у прва три разреда основне школе, али тек пошто стекну посебну диплому из методике наставе на раном узрасту, што може изазвати одређене проблеме код деце у нижим разредима основне школе. То је подстакло ауторку овог рада да прошири истраживање које је спровела у периоду 2014–2019. године о ставовима ученика другог разреда основне школе о учењу првог страног језика и да обухвати и ученике трећег и четвртог разреда. У квантитативном истраживању узорак је чинило 406 ученика другог, трећег и четвртог разреда. Узорковање је извршено пре почетка пандемије вируса корона, од јануара до марта 2020. године, и то је имало озбиљне импликације на величину узорка. Да није избила епидемија и да се нису затвориле све педагошке институције, узорак би био много већи. Као истраживачки инструмент коришћен је упитник из Attitude/Motivation Test Battery (AMTB), који је првобитно објавио Гарднер (Gardner, 1985), а ауторка га прилагодила потребама своје дисертације. Карактеристике примењеног инструмента биле су врло добре, за израчунати Кронбахов алфа коефицијент вредност је била α=0.827. Осим тога, објашњена прва укупна варијанса је 56,58% за први фактор, што је добар резултат. Постављене су две истраживачке хипотезе како би се утврдили ставови ученика нижих разреда основне школе у вези са учењем првог страног језика, а у односу на њихов узраст и оцену. Резултати показују да нема статистички значајних разлика на т-тесту у односу на пол ученика, док су се на АНОВА и Бонферони пост-хок тестовима показале статистички значајне корелације у односу на варијаблу оцена из предмета и утврђено је да се ставови ученика четвртог и делимично трећег разреда значајно разликују од ставова ученика другог разреда у погледу већине ајтема на тесту. Усмено оцењивање и оцењивање засновано на пројектима почиње од другог разреда, а писмено оцењивање уводи се од четвртог разреда. Стога, један од разлога зашто се ставови ученика трећег и четвртог разреда разликују од ставова ученика другог разреда може бити оцењивање, али се тим питањем у овом раду не бавимо. Нешто друго је битно истаћи: наиме, у четвртом разреду страни језик предају наставници који на студијама филологије нису имали посебну методичку обуку за подучавање страног језика на раном узрасту. Дискурс наставника у основној школи који су прошли обуку за подучавање страног језика на раном узрасту може бити узрок различитих ставова ученика. Закључак је да одговарајућа обука наставника према узрасту и разреду који ученици похађају сигурно представља значајан фактор, ако имамо у виду различите врсте обуке коју су имали наставници који предају у прва три разреда државне основне школе у Словенији.

Kључне речи: ученици у нижим разредима основне школе, енглески језик струке (ESP), учење страних језика, филологија, државне основне школе.

References

 • Brumen, M., Kolbl Ivanjšič, P. & Pšunder, M. (2015). Pedagoški vidiki poučevanja nejezikovnih predmetov v tujem jeziku [Pedagogical aspects of teaching core curriculum subjects in foreign language]. Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education, 8 (1–2), 27–42.
 • Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Chen, M.-L. (2009). Influence of grade level on perceptual learning style preferences and language learning strategies of Taiwanese English as a foreign language learners. Learning and Individual Differences, 19 (2), 304–308.
 • Costa Rigo, M. (2016). The age factor in foreign language acquisition (master thesis). Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica. Retrieved June 21, 2022. from https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/26983/26983.PDF.
 • Curtain, H. (1990). Foreign Language Learning: An Early Start. Washington: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Center for Applied Linguistics.
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Enever, J. (2016). Primary ELT. Issues and trends. In: Hall, G. (Ed.). The Routledge Handbook of English Language Teaching (353–366). London – New York: Routledge.
 • Ferligoj, A., Leskošek, K. & Kogovšek, T. (1995). Zanesljivost in veljavnost merjenja [Reliability and validity of measurement]. Metodološki zvezki, 10, 54–59.
 • Gaber, S. & Kovač-Šebart, M. (2008). Šolske politike in sistem edukacije v Sloveniji. Retrieved June 18, 2021. from www: http://www.pef.uni-lj.si/ceps/knjiznica/doc/gaber%20avstrija3.pdf.
 • Gardner, R. C. (1985). The Attitude/Motivation Test Battery: Technical Report. Retrieved July 25, 2014. from http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/AMTBmanual.pdf.
 • Green, J. M. & Oxford, R. L. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29, 261–297. http://www.doi.org/ 10.2307/3587625
 • Hu, G. W., Gu, Y. P., Zhang, L. J. & Bai, R. (2009). English language learning strategies in Singapore primary school (final project report). Centre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education. Nanyang Technological University.
 • Jakobovits, Leon A. (1970). Foreign Language Learning. A Psycholinguistic Analysis of the Issues. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers.
 • Jazbec, S., Čagran, B. & Lipavic Oštir, A. (2016). Early Foreign Language Learning from the Children’s Perspective. The New Educational Review, 45 (3), 124–136.
 • Kaylani, C. (1996). The influence of gender and motivation on EFL learning strategy use in Jordan. In: Oxford, R. L. (Ed.). Language learning strategies around the world: Cross-cultural perspectives (75–88). Honolulu, HI: University of Hawaii Press.
 • Lambert, W. E. (1972). Language, psychology, and culture (Vol. 5). Stanford University Press.
 • Lan, R. & Oxford, R. L. (2003). Language learning strategy profiles of elementary school students in Taiwan. IRAL, 41, 339–379. http://www.doi.org/ 10.1515/iral.2003.016
 • Lee, K. (2003). The relationship of school year, sex and proficiency on the use of learning strategies in learning English. Asian EFL Journal, 5 (4), 1–36.
 • Lee, K. R. & Oxford, R. (2008). Understanding EFL learners’ strategy use and strategy awareness. Asian EFL Journal, 10 (1), 7–32.
 • Lightbown, P. & Spada, N. M. (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford University Press.
 • MacIntyre, P. D, Baker, S. C, Clément, R. & Donovan, L. A. (2002). Sex and age effects on willingness to communicate, anxiety, perceived competence, and l2 motivation among junior high school French immersion students. Language Learning, 52 (3), 537–564.
 • Magogwe, J. M. & Oliver, R. (2007). The relationship between language learning strategies, proficiency, age and self-efficacy beliefs: A study of language learners in Botswana. System, 35, 338–352. http://www.doi.org/10.1016/j.system.2007.01.003
 • Mihaljević Djigunović, J. (2012). Odnos in motiviranost mlajših učencev do učenja tujega jezika [Attitudes and motivation in early foreign language learning]. CEPS Journal, 2 (3), 56–72.
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013). Program osnovna šola. Drugi tuji jezik v 4. do 9. razredu. Neobvezni izbirni predmet. Učni načrt. Retreived June 18, 2021. from www: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf.
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2012). Učni načrt za tuji jezik v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnoven šole. Retrieved June 18, 2021. from http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/Tuji_jezij_v_prvem_VI_obdobju.pdf.
 • Moon, J. (2005). Children Learning English. A Guidebook for English Language Teachers. Oxford: Macmillan.
 • Muñoz, C. (2016). What is the best age to learn a second/foreign language? Canadian Modern Language Review. Retrieved June 21, 2022. from http://www.utpjournals.press/journals/cmlr/Munoz
 • Muñoz, C. (2010). On how age affects foreign language learning. Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers. Retrieved June 29, 2021. from www: http://www.enl.auth.gr/gala/14th/Papers/Invited%20Speakers/Munoz.pdf
 • Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press.
 • Psaltou-Joycey, A. & Kantaridou, Z. (2009a). Foreign language learning strategy profiles of university students in Greece. Journal of Applied Linguistics, 25, 107–127.
 • Richards, J. C. & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rivers, W. M. (1965). The psychologist and the foreign-language teacher. British Journal of Educational Studies, 12 (2), 228–229.
 • Sagadin, J. (1991). Razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
 • Smajla, T. (2019). Odnos do uvajanja vsebinsko in jezikovno integriranega učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju [Attitude towards the introduction of language and content integrated learning at the early age] (doctoral dissertation). Koper, Slovenia: University of Primorska, Faculty of Education. Retrieved June 24, 2021. from https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?lang=eng&id=13758.
 • Smajla, T. (2014). Content and Language Integrated Learning at an Early Age: Possibilities and Limitations. Švietimas: politika, vadyba, kokybė, 2 (17), 26–33.
 • Winskel, H., Zhou, J., Li, Z., Mei, G. X. & Boothy, K. (2017). Challenges of Foreign Language Learning in Early Childhood. In: O’Neill, S. & Van Rensburg, H. (Eds.). Global Language Policies and Local Educational Practices and Cultures (142–156). Wisconsin: Blue Mounds.
 • Vrettou, A. (2011). Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young Learners of English (unpublished doctoral dissertation). Thessaloniki: Department of Theoretical and Applied Linguistics, School of English, Aristotle University of Thessaloniki.

Copyright © 2022 by the authors, licensee Teacher Education Faculty University of Belgrade, SERBIA. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original paper is accurately cited

Избор језика
Open Access Statement
345 Open access declaration can be found on this page

Information about copyright 345 Teaching Innovations are licensed with Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Information about copyright can be found on this page.
Open Access Journal
345
Индексирано у
345   This journal was approved on 2018-01-22 according to ERIH PLUS criteria for inclusion. Download current list of ERIH PLUS approved journals.
Индексирано у
345 University of Belgrade, Teacher Education Faculty has entered into an electronic licensing relationship with EBSCO Information Services, the world's most prolific aggregator of full text journals, magazines and other sources. The full text of Teaching Innovations / Inovacije u nastavi is available now on EBSCO's international research databases.
Индексирано у
345
Ethics statement
345 Publication ethics and publication malpractice statement can be found on this page.
Пратите Иновације у настави
345   345   345